Hållbarhetscertifieringar

Hållbarhetsklausul i hotellkontrakt

TUI arbetar aktivt med att egna TUI-hotell och tredjepartshotell som är första ledets underleverantörer till TUI skall minska sin negativa miljöpåverkan, värna om de anställdas rättigheter och samtidigt bidra ekonomiskt till lokalsamhället. I dessa kontrakt ställer vi därför krav på att hotellen skall vara hållbarhetscertifierade enligt Travelife eller annat system för hållbarhetscertifiering av hotell erkänd av Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Vi ställer också andra krav som bl.a. rör etiska affärsmetoder, arbetsrätt, skydd av barn, mänskliga rättigheter och fackföreningsfrihet.

Uppförandekod

Alla TUI:s leverantörer måste följa vår uppförandekod som är baserad på principerna i FN:s Global Compact. Uppförandekoden är ett etiskt kontrakt mellan leverantören och TUI och beskriver grundläggande värderingar kring ärlighet, respekt för lagen, etik och affärsmetoder samt socialt ansvar.

TUI har också en intern uppförandekod, vilken är att betrakta som vägledande principer för alla anställda, såsom verkställande direktörer, chefer och all personal i koncernen. Den gäller även för TUIs styrelse.

Läs mer om vår uppförandekod för leverantörer (på tuigroup.com).

Global Sustainable Tourism Council (GSTC) certifieringar

Global Sustainable Tourism Council (GSTC) är en oberoende och neutral medlemsorganisation som består av FN-organ, intresseföreningar, offentlig sektor, ledande reseföretag, hotell, researrangörer, individer och samhällen. Målet är att skapa praxis och global samstämmighet inom hållbar turism. GSTC ansvarar för GSTC-kriterierna för hotell och researrangörer.

Syftet med GSTC-kriterierna är att tillhandahålla en global basnivå för hållbarhet inom rese- och turismbranschen. Kriterierna används för utbildning och ökad medvetenhet, policy-skapande för näringsliv, myndigheter och andra organisationer, för uppföljning och utvärdering, och som en bas för certifiering. Det innebär att oberoende certifieringar som lever upp till GSTC:s kriterier listas som certifieringar erkända av GSTC. Det finns knappt 30 GSTC-erkända certifieringar, bl. a. Travelife och EarthCheck. Här finner du hela listan.

GSTC-kriterierna har utvecklats genom globala ansträngningar för att skapa en gemensam grund för hållbarhet inom turism. De omfattar fyra områden:

 1. Hållbar ledning
 2. Socioekonomisk påverkan
 3. Kulturell påverkan
 4. Miljöpåverkan (inklusive resursförbrukning, minskad förorening och bevarande av biologisk mångfald och landskap)
  Här finner du en komplett lista på GSTC:s kriterier.

Travelife-certifiering

Travelife är en internationellt erkänd hållbarhetsstandard för logi som utvecklats med stöd av EU. Travelife har ca 1500 medlemmar i över 50 länder, som använder Travelifes verktyg och resurser för att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

Utvecklingen av Travelife-standarden började 2004, till följd av en växande, global förståelse för att näringslivet måste axla en mer proaktiv roll och ta ansvar för miljöskydd och motverka klimatpåverkan. En grupp näringslivsföreträdare och miljöexperter samlades för att utforma de kriterier som logileverantörer behövde uppnå för att få använda Travelife-märket. Syftet var att göra det lättare för både researrangörer och deras kunder att identifiera vilka anläggningar som drivs på ett ansvarsfullt sätt. Allteftersom Travelife utvecklades blev det tydligt att turismen har en betydande påverkan på sociala frågor på destinationerna. Därför utökades Travelife till att omfatta även kriterier om mänskliga rättigheter, arbetsrätt och engagemang i lokalsamhället. 2009 blev Travelife ett helägt dotterbolag till den brittiska branschorganisationen, the Association of British Travel Agents (ABTA).

Travelife-standarden är godkänd av Global Sustainable Tourism Council (GSTC). För mer information om GSTC, se avsnittet ovan. Travelife uppdateras med jämna mellanrum för att beakta nya frågor och spegla förändringar i de kriterier för hållbarhetsstandarder inom turism som utvecklats av GSTC.

För att bli certifierat enligt Travelife måste ett hotell först bli medlem i Travelife och bevisa att det lever upp till Travelifes kriterier. Hotellet genomgår en revision för att kontrollera att det möter kriterierna. Förutsatt att hotellet lever upp till kriterierna erhåller det ett Travelife Gold diplom, en plakett och rätten att använda Travelifes certifieringsmärke i sin kommunikation. Certifieringen gäller i två år, därefter måste hotellet genomgå ny revision och återigen bevisa att det motsvarar kriterierna för att certifieringen ska fortsätta att gälla.

Travelife-kriterierna omfattar följande områden:

 • Ledningssystem inom hållbarhet: lagar och regler, policies, intern och extern rapportering
 • Minimera miljöpåverkan: hantera energi- och vattenförbrukning, avfall och kemikalier
 • Bevarande av biologisk mångfald, djurskydd
 • Arbetsrätt och mänskliga rättigheter, skydd av barn, icke-diskriminering, tillåta fackförbund
 • Engagemang i och stöd till lokalsamhället: konsultation vid planering av nya projekt och aktiviteter, skydd av barn, icke-diskriminering
 • Leverantörer: Stödja lokalt näringsliv och lokalt producerade varor och tjänster, hållbarhetskrav på leverantörer
 • Gäster: kommunicera hållbarhetsarbetet med gäster och uppmuntra deltagande

På länkarna nedan finner du kompletta listor med Travelifes kriterier:
Travelifes Gold Award checklista för stora hotell/koncerner (fler än 160 gäster per natt). Checklistan för den här typen av hotell omfattar 163 kriterier.

Travelifes Gold Award checklista for små och medelstora hotell (färre än 160 gäster per natt). Checklistan för den här typen av hotell omfattar 150 kriterier.

Hotell med Travelife Gold-certifiering får använda denna logotyp.
Travelife Gold RGB

Travelife Logo Stacked 2

EarthCheck

Hållbarhetsspecialisten Earth Check är en ledande vetenskaplig grupp för benchmarking, certifiering och rådgivning inom rese- och turismnäringen. Sedan 1987 har de hjälpt företag, lokalsamhällen och regeringar runtom i världen att planera, designa, bygga och underhålla rena, säkra, framgångsrika och hälsosamma platser för resenärer och lokalbefolkning för besök, boende, arbete och fritid.

EarthChecks certifieringsteam fokuserar på benchmarking och certifiering av turismdestinationer och verksamheter inom fler än 30 sektorer (boende, spa, återförsäljning, vingårdar etc, samt vägledning vid design och bygge av hållbara byggnader.

EarthCheck-programmen baseras på principerna i Agenda 21 från 1992, då 182 statschefer erkände principerna för hållbar utveckling vid FN:s konferens för hållbar utveckling i Rio. EarthCheck Certified, EarthCheck Evaluate och EarthCheck Sustainable Destinations är godkända av Global Sustainable Tourism Council (GSTC) och dess mjukvara för benchmarking har godkänts av CDP och den tyska regeringen.

EarthChecks CO2-rapportering följer IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) Greenhouse Gas Protocol, the Hotel Carbon Measurement Initiative (HCMI) och standarderna inom ISO14064 för redovisning av växthusgaser.

EarthCheck-standarderna följer även ISO14001, ISO50001, ISO26000, ISO9001, Global Reporting Initiative (GRI) Guidelines, och FN:s globala hållbarhetsmål (SDGs).

EarthCheck-certifieringen utgår från 10 huvudsakliga teman för att förbättra en organisations miljömässiga och sociala standard. Dessa omfattar växhusgaser, energieffektivitet, ledning, kontroll av färskvattenresuser, bevarande av ekosystem, social och kulturell ledning, markanvändning och –planering, luftkvalitet, avloppssystem, avfallssystem och miljöfarliga ämnen.

Ytterligare detaljer kring revision och kriterier finns här.
EarthCheck colour logo transparent backgroundNY2

Green Key

Den här märkningen innebär att hotellet lever upp till kriterier fastställda av the Foundation for Environmental Education (FEE), en organisation med medlemmar från 85 länder. FEE är en internationell välgörenhetsorganisation och dess nationella medlemsorganisationer är i allmänhet också fristående organisationer. FEE:s verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, programavgifter och projekt. Organisationen upprätthåller transparenta programkrav och oberoende kontroll för certifiering.

Med ursprung i Danmark 1994 har Green Key blivit en av de snabbast växande och geografiskt mest spridda hållbarhetsmärkningarna av turistanläggningar och har anammats av anläggningar i länder i Europa, Afrika, Mellanöstern, Asien, Australien, Latinamerika och Karibien. I över 40 länder har nationella Green Key-organ ansvar för programmet, vilket innebär att de har kunskap om och kan ge råd utifrån nationell lagstiftning och praxis.

Programmet har erkänts av the World Tourism Organization (UNWTO) och UN Environment Programme (UNEP), och Green Key-kriterierna är erkända av the Global Sustainable Tourism Council (GSTC).

3200 hotell och andra turistanläggningar i 65 länder runtom i världen har Green Key-certifiering (februari 2020). Green Key-certifiering baseras på strikta kriterier som omfattar miljöledning (vatten, energi, avfall, rengöring etc), socialt ansvar, liksom utbildning inom hållbarhet (för personal, gäster, leverantörer m.m.) Green Key-certifiering erhålls årligen efter en strikt revisionsprocess och tredjepartsverifiering.

Läs mer om Green Key här

Några exempel på certifieringskriterier:

 • Anläggningen mäter sina utsläpp med hjälp av ett etablerat verktyg för CO2-mätning.
 • Anläggningen måste informera om, och involvera sina gäster i, hållbarhetsarbetet och uppmuntra gäster att dela i hållbarhetsinitiativ.
 • Anläggningen måste separera avfall i enlighet med nationell lagstiftning och minimum i tre kategorier.
 • Minst 75 procent av glödlampor ska vara energieffektiva.
 • Andelen organiskt, miljömärkt, rättvisemärkt och/eller lokalt producerad mat/dryck måste öka varje år.

Se en komplett lista över Green Key-kriterier här

Green Key Logo

Länkar till andra GSTC erkända hållbarhetscertifieringar: