Hållbarhets­certifieringar

Här kan du läsa om certifieringar av hotell med fokus på Travelife. Du hittar även information om övriga hållbarhetscertifieringar som vi visar på våra hotellsidor.

TUI söker regelbundet information om vilka hotell som har en av oss godkänd hållbarhetscertifiering och vi strävar efter att ha korrekt och rättvisande information om våra hotell på tui.se. Eftersom vi har mer än 1 000 hotell i vårt nordiska utbud kan det kan förekomma tillfällen då vi inte hunnit uppdatera informationen om hotellet. Vill du vara helt säkert på att du bokar ett hotell med Travelife eller annan hållbarhetscertifiering, kontakta oss.

Hållbarhetsklausul i hotellkontrakt

TUI arbetar aktivt med att egna TUI-hotell och tredjepartshotell som är första ledets underleverantörer till TUI skall minska sin negativa miljöpåverkan, värna om de anställdas rättigheter och samtidigt bidra ekonomiskt till lokalsamhället. I dessa kontrakt ställer vi därför krav på att hotellen skall vara hållbarhetscertifierade enligt Travelife eller annat system för hållbarhetscertifiering av hotell erkänd av Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Vi ställer också andra krav som bl.a. rör etiska affärsmetoder, arbetsrätt, skydd av barn,mänskliga rättigheter och fackföreningsfrihet.

Uppförandekod

Alla TUI:s leverantörer måste följa vår uppförandekod som är baserad på principerna i FN:s Global Compact. Uppförandekoden är ett etiskt kontrakt mellan leverantören och TUI och beskriver grundläggande värderingar kring ärlighet, respekt för lagen, etik och affärsmetoder samt socialt ansvar.

TUI har också en intern uppförandekod, vilken är att betrakta som vägledande principer för alla anställda, såsom verkställande direktörer, chefer och all personal i koncernen. Den gäller även för TUIs styrelse.

Läs mer om vår uppförandekod för leverantörer (på tuigroup.com).

Global Sustainable Tourism Council (GSTC)

GSTC är en organisation med bland annat representation från FN som ger ut en standard med kriterier som hållbarhetsmärkningar för hotell måste leva upp till. GSTC är en koalition av partners inom ramen för FN och sammanför företag, icke-statliga organisationer, den akademiska världen, individer och samhällen med syfte att främja ökad förståelse för en mer hållbar turism.

Läs mer om GSTC

Travelife

Travelife är utvecklat av reseindustrin med stöd av EU och används av de flesta stora europeiska researrangörerna. Systemet utvecklas kontinuerligt men kräver att hotellet lever upp till ett antal kriterier för miljömässig och social hållbarhet. Speciellt utbildade revisorer gör platsbesök på hotellen och kan neka hotellen certifiering om de inte lever upp till kriterierna.

I standarden ingår sex områden:

  1. Ledningssystem som omfattar krav på policys, resurser, kommunikation och att man följer alla miljölagar
  2. Miljökriterier med krav på mätning och minskning av energianvändning, vatten och avfall samt korrekt hantering av farligt avfall
  3. Skydd av arbetsrättsliga och mänskliga rättigheter
  4. Stöd till lokalsamhälle och skydd av barn
  5. Krav på leverantörer
  6. Kommunikation och involvering av gäster

Läs mer om Travelife (på travelife.org).

Kritik mot Travelife

Det har framförts kritik mot Travelife av organisationer som arbetar med fackliga frågor. Grunden i kritiken ligger i bristande krav på levnadslön och möjlighet att gå med i fackföreningar liksom önskemål om att platsbesök på hotellen skall kompletteras med anonyma intervjuer av arbetare.

Mot bakgrund av den mängd (1000+) nordiska hotellkontrakt där vi ofta endast har en mindre del av hotellets bäddar kontrakterade har vi begränsat inflytande (s.k. ”leverage”) och vi använder därför certifieringssystem som Travelife för att på ett rimligt sätt kunna säkra att hotellen har aktiva miljöarbeten och respekterar internationella konventioner om arbetsrätt, barn och mänskliga rättigheter.

Travelife arbetar kontinuerligt med att utveckla och uppdatera kriterierna i systemet i samband med att de får information om problemområden på olika destinationer. Men det betyder att vi aldrig till 100 % kan garantera att inga övertramp sker.

Länkar till andra certifieringssystem:

Länkar uppdaterade 2018-10-09