Kryssningar - resevillkor för avtal som ingåtts from 1 oktober-2018

RESEVILLKOR FÖR KRYSSNINGSPAKET

Villkor för bokningar from 1/10-2018

Avtalets innebörd
De villkor som presenteras här är villkor som reglerar avtalet mellan kryssningsresenären och researrangören TUI Sverige AB. I avtalet ingår också information om det aktuella researrangemanget som finns på vår webbsida www.tui.se vilken du ska ta del av.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR

För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan. De särskilda villkoren anges i kursiv text.
Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverande av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären.

De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.

1. AVTALET

1.1 Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärernas beställning om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.

1.1.1 Avtalet ingås och blir bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Anmälningsavgift kan även vara att anse som en delsumma av en slutlikvid.

1.2 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra förändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenär.

1.3 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället.

1.3.1 Lägsta minimiålder för kryssning utan målsman är 21 år. Se särskild information på www.tui.se under ”Att resa med oss”. Som underårig (under 21 utan målsman) har resenär en skyldighet att uppge detta vid bokning och fylla i formulär för minderårig som återfinns här.

1.3.2 Minimiålder för spädbarn är 6 månader för att få medfölja på kryssning. Dock krävs en minimiålder om 1 år för det fall att kryssningen är planerad med minst 3 sammanhängande dagar till havs.

Gäster under 21 år i egen hytt måste ha sin hytt bokad i anslutning till föräldrar/målsmans hytt. Barn under 18 år som inte reser i sällskap med minst en av sina föräldrar/målsmän, får endast kryssa om han eller hon följs åt av en eller flera personer över 21 år, som har fått tillstånd från båda föräldrar/målsmän att ta ansvar för barnet (intyg krävs).

1.3.3. Särskilda regler tillämpas för barn under 21 år med annat efternamn än förälder. Vuxna som reser med barn under 21 år som vare sig är föräldrar eller målsmän, måste visa upp barnets pass (och eventuellt visum) samt kopia av båda föräldrars pass samt undertecknad bekräftelse av båda barnets föräldrar eller målsmän att barnet har tillåtelse att resa med sitt sällskap. Bekräftelsen ska även innehålla uttryckligt tillstånd att barnet kan få medicinsk behandling, om situation skulle uppstå där läkare anser att barnet behöver omedelbar behandling. Dessa regler gäller även när barnet reser med släktingar eller vänner.

1.3.4 Om ett barn reser med en av sina föräldrar/målsmän och har ett annat efternamn än denna måste förälder/målsman kunna visa upp giltigt dokument, undertecknat av den förälder/målsman som inte medföljer på resan som tillstyrker att han/hon godkänner att barnet reser med den andre föräldern/målsman. Dokumentet måste ordnas i direkt anslutning till bokning av resan och aldrig senare än en vecka innan avsegling. Dokumentet skall vara på engelska och tas med till hamnen på avresedagen. Avsaknad av korrekt undertecknat dokument undantar ej från ordinarie avbokningsregler som träder i kraft så snart avtalet ingås genom delbetalning av resan.

1.3.5 Graviditet är ej en sjukdom och avbokning på grund av graviditet är inte möjlig. Dock kan det egna avbeställningsskyddet ibland innehålla särskilda avtalsrätter. Gravida kan kryssa fram till graviditetens 23:e vecka. Om den 24:e veckan inleds innan eller under kryssningen är det inte tillåtet att kryssa. För att kryssa för gravid krävs ett läkarintyg på engelska som bekräftar att inga komplikationer föreligger och som visar hur långt gången graviditeten är gången.

1.3.6 Notera att förtäring av alkoholhaltiga drycker ombord följer de lagar som gäller där fartyget befinner sig. Undantag är amerikanska rederier som kräver en minimiålder om 21 års för alkoholkonsumtion oavsett var fartyget befinner sig.

1.4 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som skall gälla för resan.

1.5 Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.

1.5.1. Allmän information om pass och visum lämnas på www.tui.se i delen; att resa med oss, men för kryssningspaket krävs det alltid att ditt pass är giltigt minst 6 månader beräknat från hemkomstdatum.

1.6 Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.

1.6.1 Allmän information om hälsobestämmelser för resmålen lämnas på www.tui.se i delen; hälsa och särskilda behov.

1.6.2. Resenären svarar själv för att inhämta anvisningar om särskilda behov som anknyter till det egna hälsotillståndet. Resenären ansvarar även för att ta reda på vilka regler som gäller på resemålet som relaterar till det personliga behovet. Resenären skall också respektera och följa de lagar och regler som gäller i de länder som besöks. Mer information finns på UD:s reseinformation.

1.6.3 Resenär med särskilda behov skall i direkt anslutning till bokning ställa sig i kontakt med TUI på kryssningar@tui.se för att säkerställa att kryssningen kommer att fungera utifrån fartyg och behov. Detta görs genom en försäkran där TUI skriftligen informeras om eventuella medicinska (fysiska som psykiska) förhållanden. Denna kontakt är särskilt viktig för att säkerställa att vald kryssning är en lämplig resa/rekommendabelt fartyg och det är av största vikt att den avtalade kontakten sker. Vissa fartyg har hytter särskilt anpassade till yta och framkomlighet för funktionshindrade även fastän fartygen aldrig till fullo kan uppfylla kravet för en rullstolsburen persons behov av framkomlighet. Ombord finns ingen särskild service som hjälp för gäster med funktionsnedsättning eller medicinska besvär. Det är därför viktigt att tänka på att man klarar sig på egen hand eller reser tillsammans med någon som kan bidra med all nödvändig hjälp. Vissa förhållanden (till exempel användning av tenderbåtar för att ta sig i land) kan hindra från att landstiga i vissa hamnar.

1.7 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.

1.8 Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören.

1.9 Resenären är skyldig att kontrollera bokningsgsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete rättelsen medför. Om felaktigheter beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för denne.

1.10 Huvudresenären skall omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

1.10.1 Eventuella meddelanden från arrangören ifrån bokningstillfället till hemresas genomförande sänds per SMS och e-post.

1.11 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan skall kunna genomföras. Resenären ska isåfall få tydlig information om detta snarast vid bokningstillfället.

1.12 Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte använda en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.

1.12.1 En ombokning är att betrakta som en avbokning av ett tidigare ingånget avtal. Det nya bokningsnumret anges genom att slutsiffran i bokningsnumret förändras.

1.12.2 Respektive flygbolags allmänna regler och villkor ingår och är en del av avtalet. Mer om detta på www.tui.se under flyginformation. I annat fall på respektive flygbolags egen hemsida.

1.12.3 Respektive rederis allmänna regler och villkor ingår och är en del av avtalet. Mer om detta på www.tui.se. I annat fall på respektive rederis egen hemsida.

1.12.4 En genomförd kryssningsbokning med charter- eller reguljärflyg bekräftas i direkt anslutning till bokningen med bokningsbekräftelse per mail. I mailet ges tillgång till den personliga digitala servicesidan ”Min Sida” på www.tui.se. Där administreras resan och biljettering kommer senare att ske. Det är därför viktigt att registrering sker in till ”Min Sida” i samband med bokningen av resan. Här ges tillgång till flygbiljett och kryssningsbiljett (två olika biljetter/resedokument) och kan endast fås via www.tui.se under ”Min Sida”. Har hotell bokats skall även Resebevis skrivas ut från denna sida.
För att skriva ut kryssningsbiljetten kräver respektive rederi att resenären registerar de uppgifter som informeras här och är aktuella för kryssningens genomförande. Biljettering sker ca 14 dagar före avresa. Biljetterna/resebevis är personliga, att betrakta som värdehandling och skall tas med på resan då de är nödvändiga för resans genomförande. Du ansvarar som resenär själv för att skriva ut bokningsbekräftelse, biljetter och eventuellt resebevis.

Har kryssning bokats utan flygresa går förfarandet till enligt ovan med undantag för flygbiljetten.

2. PRIS OCH BETALNING

2.1 Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

2.1.1 Till obligatoriska skatter räknas inte eventuella lokala skatter som kan påräknas av lokala myndigheter. I sådant fall informeras resenären innan bokningstillfället/eller innan avresan. Skatten kan dock komma att tas ut på desitnationen av exempelvis flygplatsmyndighet, hotell eller liknande beroende av skattens art.

2.2 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2.1 Hela kryssningsresans pris skall vara arrangören tillhanda senast 61 dagar före resans genomförande om inte annat framgår vid bokningstillfället. Betalningsvillkoren kan också skilja sig åt mellan paketresor med charter- eller reguljärflyg och/eller biljettyp och ges i sådant fall innan avtal ingås.

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.3.1 Beställning av kryssningspaket bekräftas till TUI med delbetalning (anmälningsavgift). Denna är, om inte annat anges vid bokningen 2000 kronor per person samt den totala kostnaden för flygbiljetten som varierar och är individuell beroende på bland annat flygsträcka, flygbolag och typ av biljett. Den sammantagna kostnaden betalas direkt vid bokning och utgör i enlighet med avtalets punkt 1.1.1 anmälningsavgiften/delbetalningen.

2.3.2 Vid beställning av resa mindre än 61 dagar före avresan skall det totala priset för resan betalas direkt vid bokningstillfället.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.

2.4.1 Den skäliga ersättningen för eventuell avbokning enligt pkt 2.4 sker i enlighet med avbeställningskostnader enligt detta avtal.

2.5 Om inte annat uttryckligen framgår, är resan pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid inkvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för flera personer än en har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift.

2.5.1 De rums- och hyttpriser som TUI presenterar är baserade på dubbelhytt/dubbelrum, det vill säga pris för två personer. I det fall hytt kan bokas för färre eller fler personer kan även detta pris presenteras.

2.6 Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma.

2.6.1 För kryssningsresenärer med TUI finns möjlighet att teckna Allianz Avbeställningsförsäkring för Kryssning. Vilken försäkringsform som är tillämplig för din resa framgår tydligt i bokningsdialogen där även villkor för respektive försäkringsskydd visas, se även www.tui.se. Avbeställningsförsäkring tecknas samtidigt som resan bokas och betalas samt börjar gälla i samma stund. Försäkringen är ej avboknings- eller återbetalningsbar.

3. RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostander för resenären från arrangören eller annan.

3.1.1 Förändringar av avtal är inte alltid möjliga men godkänns av respektive flygbolag, rederi och hotell. Eventuella merkostnader är individuella utifrån resa och biljettyp, kostnader fastställs utifrån paketresan som sådan och tas ut av resenären. Förutsatt att förändring godkänns tas också en serviceavgift ut från resenär om 500 kronor per person för kryssningsresa.

3.1.2 Även ett felstavat eller ofullständigt namn är att anse som en förändring och kan av rederi eller flygbolag betraktas som så pass omfattande att en avbokning och nybokning krävs. I sådant fall följs avtalet för avbokning med dess avbokningskostnader som följd.

3.1.3 Har inbokningen skett av ett företag utanför arrangören TUI krävs det att också avbokningen sker till ett och samma företag vilket framgår i bokningsdialogen och eller bokningsbekräftelsen.

3.2 Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbats av till följd av avbeställningen. Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställningsavgifter, har arrangören rätt till skälig avbeställningsavgift.

3.2.1 Vid avbeställning återbetalas ej den anmälningsavgiften enligt punkt 2.3.1 som inkluderar flygpriset. Till detta tillkommer rederiets faktiska avbokningskostnader enligt nedan.

Avbokningskostnader/rederi

Costa Comfort
46 dagar eller fler 500 sek/nok/dkk 50EUR
45-31 dagar: 25% av pris
30-16 dagar: 50% av pris
15-6 dagar: 75% a pris
Ej återbetalning: 5-0 dagar

Costa Basic
46 dagar eller fler: 25% av pris
45-31 dagar: 50% av pris
30-16 dagar: 75% av pris
Ej återbetalning: 15-0 dagar

Royal Caribbean Cruise Line, Celebrity Cruises - alla kategorier
31 dagar eller fler 500 sek/nok/dkk 50EUR
30-15 dagar: 25% av priset
14-9 dagar: 50% av priset
Ej återbetalning: 8-0 dagar

MSC
1-15 nätters kryssningar
60 eller fler : 15%
59-30 dagar: 25% av priset
29-22 dagar: 40% av priset
21-15 dagar: 60% av priset
14-6 dagar: 80% av priset
Ej återbetalning:5-0 dagar

MSC
15 nätters kryssningar eller längre
90 eller fler : 15%
89-60 dagar: 25% av priset
59-52 dagar: 40% av priset
51-35 dagar: 60% av priset
34-15 dagar: 80% av priset
Ej återbetalning: 16-0 dagar

Norwegian
Suites (börjar med S, C, H kategori*)
120 dagar eller fler: 20% av priset
119-106 dagar: 35% av priset
105-91 dagar: 50% av priset
90-15 dagar: 75% av priset
14-0 dagar: 95% av priset

Norwegian
Övriga kategorier
42 dagar eller fler: 20% av priset
41-30 dagar: 35% av priset
29-15 dagar: 50% av priset
14-8 dagar: 80% av priset
7-0 dagar: 95% av priset

*Suites, Concierge och the Haven by Norwegian = kategorier som börjar med S, C och H.

3.2.5 Paketresor med reguljärt flyg är till viss del inte återbetalningsbara. Reguljära flygskatter och avgifter återbetalas aldrig.

3.2.6 Resenär som avbokar med stöd i Allianz Avbeställningsförsäkring för
Kryssning avbokar sin resa i enlighet med TUIs avbokningsinstruktion, punkt 3.2.8, och ställer sig därefter i direktkontakt med försäkringsbolaget Allianz för att anmäla skadan inför reglering av densamma. Detta görs i direkt följd och enligt Allianz separata avtal som också återfinns på www.tui.se på ”Min Sida”.

3.2.7 Vid avbokning av enstaka resenärer i hytt/rum riskerar kvarvarande resenär/er på bokningen får bekosta tombäddstillägg om bädd kommer att stå tom i hytten. Tillägget varierar från fartyg till fartyg/hotell till hotell.

3.2.8 Avbeställning skall ske omgående men ej senare än tiden för incheckning på aktuell avreseflygplats (eller hamn om flyg ej bokats) och av huvudresenären till TUI på telefonnummer: 08-720 74 00. Efter kontorstid till telefonsvarare 08-669 46 84. Uppgifter som krävs för avboknings genomförande: bokningsnummer, den eller de som skall avbokas, resenärens/resenärernas namn, avresedatum och rederi. Information om det är hela eller del av bokningen som omfattas av avbokningen.

Efter avbeställning kommer belopp som resenär har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställning och visat, godkänt skäl till detta. Gäller avbeställningen sjukdom och Allianz Avbeställningsförsäkring för Kryssning tecknats se 3.2.6.

3.2.9 I de fall inbetalningen av resan är gjord med kort återbetalas till samma kort som användes vid betalning, i annat fall sker återbetalning till huvudresenären.

4. RESENÄRERNS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan till exempel vara att transportföretaget eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler ska godta bytet av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresan anses alltid gjorts i skälig tid.

4.1.1 Överlåtelse av ett kryssningspaket i eller utan samband av en paketresa med reguljärflyg/charterflyg är vanligtvis inte genomförbar då dessa biljetter är strikt personliga och oftast inte möjliggör en överlåtelse utan att hela biljettens pris/resa är förverkad enligt avbeställningsvillkoren.

4.1.2 Vid ändring av felstavat namn för paketresa med charter- eller reguljärflyg utgår en administrativ kostnad på 500 kronor per person förutom den faktiska kostnad som respektive flygbolag fastställer förutsatt att flygbolaget godkänner förändringen. Utöver de kostnader som eventuellt flygbolag tar ut för felstavning tillkommer kostnad som respektive rederi fastställer för det fall de godkänner förändringen då varje kryssningsbokning är att anse som personlig.

4.2 Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören skall visa hur kostnaden beräknats.

4.2.1 Vid överlåtelse av paketresa med charterflyg tas administrativ kostnad ut. Reguljära flygbiljetter och/eller kryssning är vanligtvis inte möjliga att överlåta. För det fall ett reguljärt flygbolag eller ett rederi väljer att ge möjligheten till en överlåtelse förbehåller vi oss rätten att debitera den faktiska kostnaden för överlåtelsen enligt respektive reguljärflygbolags villkor med tillägg för administrativ kostnad. Utöver de kostander som flygbolagen tar ut för eventuell överlåtelse tillkommer den kostnad som respektive rederi fastställer för det fall de godkänner överlåtelsen då varje kryssningsbokning är att anse som personlig. Administrativ kostnad för att förändra ett kryssningspaket är 1000 kronor per person.

4.3 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnaderna som överlåtelsen medför.

5. ÄNDRINGAR FÖRE RESAN

5.1 Ändring av avtalsvillkor

Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt i ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.

5.1.1 Eventuella ändringar (t ex tidtabellsändring) meddelas per telefon, e-post, brev eller SMS till huvudresenären som genom avtalet förbinder sig att underrätta övriga resenärer på bokningen om aktuell förändring. Det är därför särskilt viktigt att de uppgifter som lämnas är korrekta och uppdateras för det fall detta är aktuellt innan tiden för avresan.

5.1.2 Arrangören förbehåller sig rätten innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter i web och/eller broschyr. Arrangören förbehåller sig också rätten att sedan avtal ingåtts företa ändringar av avtalsvillkoren för viss resa i enlighet med 5.1.

5.2 Ändring av priset
5.2.1 Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser.

5.2.2 Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.

5.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostander, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.
5.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla motivering till ändringen och en uträkning.

5.2.5 Priset får inte höjas och behöver heller inte sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

5.2.6 Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt 5.2.1. Isåfall behöver heller inte arrangören sänka priset enligt 5.2.3.

5.3 Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift

5.3.1 Om resenären vill säga upp avtalet på grund av väsentlig ändring, till exempel om priset höjs med mer än 8 % av paketresans totalpris, måste resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp inom en av researrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade resenären om ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.

5.3.2 Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris.

5.4 Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser

5.4.1 Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av det oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extra ordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer 5.3.2.

5.4.2 Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.

5.4.3 För att utreda om händelsen är av en sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. En gällande avrådan från UD ska alltid anses utgöra grund för uppsägning.

6. ARRANGÖRENS ANSVAR FÖR PAKETRESANS GENOMFÖRANDE

6.1 Bristande genomförande

Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.1.1 Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

6.2 Väsentliga fel

6.2.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.

6.2.2 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1, kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.3 Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som arrangören inte har avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.4 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1, eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar transport och resenären befinner sig på resmålet.

7. OM PRISAVDRAG OCH SKADESTÅND

7.1 Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på resenären.

7.2 Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på resenären eller tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.

7.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som arrangören har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.4 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenärerna inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättats om att resan ställts in.

  • 20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar
  • 7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar
  • 48 timmar före avresa om resan varar kortare än 2 dagar

7.4.1 Enligt ovan punkt 7.4 äger arrangören rätt att utan utgivande av skadestånd ställa in resan om färre personer än ett visst angivet minimiantal resenärer anmält sig till resan och resenären skriftligen informerats i enlighet med punkt 7.4. Om en resa som arrangören har rätt att ställa in ingår i en serie av resor, har arrangören rätt att häva även andra resor som ingår i samma serie under förutsättning att meddelande sker så snart som möjligt.

De minimiantal som gäller för resor i aktuellt avtal är följande:

Vid resa med flyg:

*Researrangören äger rätt att ställa in resan om inte samtliga i a) – d) nedan angivna minimiantal är uppfyllda i enlighet med punkt 7.4.
a) Minimiantal per flygplanstyp: B737-300: 133, B737-500: 117, B737-700: 133, B737-800: 173, B747: 405, B757: 210, B767-300: 254, MD-83: 152, A320: 159, A321: 189, A330: 324.
Vid resa med andra flygplanstyper än ovan nämnda, används flygplanstyp av liknande storlek för beräkning av minimiantal.
b) 50 resenärer till det resmål som finns angivet på resenärens bokningsbekräftelse.
c) 50 resenärer till varje inkvarteringsalternativ på den flygdestination som finns angiven på resenärens bokningsbekräftelse.
d) 15 resenärer till resa bestående av fasta utflyktskombinationer.

Vid resa med buss: 30 resenärer.
Vid resa med båt: 50 resenärer.
Vid resa med tåg: 15 personer.*

7.5 skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.

7.6 Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

8. REKLAMATION

8.1 Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunder ha avhjälpt felet.

8.1.1 Eventuellt klagomål under resan ska omgående framföras under vistelsen till receptionen ombord på fartyget för möjlighet till åtgärd. För det fall att kvalitetsbrist rör hotellvistelse ska det omgående framföras till TUIs guider via sms eller telefon som du innan avresan fick kontaktuppgifter till då man som resenär har en skyldighet att minimera skadan. Reklamation med krav ska senast en månad efter hemkomst ställas till TUI Sverige reklamation@tui.se

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

9. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1 Arrangörens anvisningar
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

9.2 Resenärens ansvar för skada

Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören

9.3 Resenärens ansvar för formaliteter

9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.

Det är även resenärens ansvar att medföra samtliga resedokument (biljetter) som krävs för resans genomförande.

9.3.2 Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören.

9.3.3 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

9.3.4 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahålls av arrangören.

9.3.5 För inkvartering gäller att endast den resenär som beställt och avtalat om inkvartering får bo i avsett rum eller jämförbart boende oavsett om där finns en tom säng till förfogande.

9.4 Avvikande från researrangemanget

Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

9.4.1 Vid avvikelse enligt punkt 9.4 sker ingen återbetalning av de delar av resan som inte utnyttjats.

9.4.2 Vid återresa med flyg ansvarar resenären själv för att säkerställa så att inte flygbolaget förändrat återresetiden, t ex vid en flygförsening. Informationsservice går att få via Check My Trip som finns att nå via Min Sida på www.tui.se.

10. ARRANGÖRENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA ASSISTANS

Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.

10.1Assistans och eller hjälp enligt punkt 10 kan ske i form av personligt stöd, hjälp via lokal samarbetspartner eller stöd via telefon eller digital information beroende på omständighet/händelse och resans beskaffenhet.

11. TVISTLÖSNING

11.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform https://ec.europa.eu/odr.

11.1.1 Reklamation skall alltid ske under resan, genast skadan upptäcks direkt till receptionen på fartyget eller till TUI via SMS för vägledning på resmålet om det gäller hotellvistelse för att upplevd kvalitetsbrist skall få sin lösning. Ekonomiskt krav som inte redan kvitterats under resan skall skriftligen ske senast en månad efter hemkomst på www.tui.se/kundservice/kontakta-oss/reklamation

12. TILLÄGGSARRANGEMANG

När så anges i web eller i specialbeställning, kan extra prestationer i form av särskild inkvartering, utflykter, måltider, kvällsevenemang, barnklubbar, golf etc, erhållas mot tillägg. Vid avbeställning av tilläggsarrangemang gäller, om inte annat anges, villkoren under punkt 3 i de allmänna resevillkoren. Om dessa extra prestationer ej kan erhållas återbetalas erlagt tillägg.

13. INCHECKAT BAGAGE

I bokningsdialogen framgår om incheckat bagage ingår på resan. I annat fall finns möjlighet att köpa till denna tjänst vilket är betydligt billigare att lösa vid bokningstillfället än vid avresan.

13.1 BAGAGE OMBORD PÅ FLYGET
Det är inte tillåtet att checka in värdesaker eller stöldbegärligt gods som till exempel elektronisk utrustning, kameror, datorer, smycken, kontanter etc. Av säkerhetsskäl är farligt gods förbjudet att medföra ombord eller i incheckat bagage. Det som klassas som farligt gods är t ex vapen av olika slag, komprimerade gaser, frätande och brännbara ämnen, målarfärg, fyrverkerier samt gifter och substanser som innehåller bakterier eller virus. Läs mer om farligt gods, förbjudna föremål och övriga bagageregler under flyginformation på respektive flygbolags hemsida. Är du osäker på vilken bagagefrivikt som tillåts se www.tui.se under flyginformation.

13.2 BAGAGE OMBORD PÅ FARTYGET
Följande är inte tillåtet att medföra: Alkohol, strykjärn, stearinljus, vapen (även knivar, fickknivar, Leatherman etc), korkskruv, kaffemaskin/vattenkokare, elektriska transformatorer, brandfarlig vätska, sprängämnen (till exempel fyrverkerier), amatörradioutrustning, hockeyklubbor, rusmedel, sax, skateboard/surfbräda, mat och dryck.
Medtagna alkoholhaltiga drycker måste deklareras vid ombordstigning. Drycken förvaras ombord och återfås strax innan avstigning sista dagen på kryssningen.

14. OSPECIFICERAD HYTT
Vid bokning av ospecificerad hytt (GUA, guarantee, garanti och liknande) meddelas hyttnumret vid incheckning eller på biljett. Garanti för en hytt i vald kategori, uppgradering till högra kategori kan förekomma, önskemål om läge eller annat går ej att lämna. Biljetter för ospecificerade bokningar färdigställs oftast mycket nära inpå avresa.

15. ÄNDRING AV RESRUTT
Rederiet eller TUI som arrangör kan inte garantera att fartygen alltid anlöper samtliga de hamnar som annonserats, eller till punkt och pricka följer planerad resrutt. Rederiet och/eller fartygets kapten har rätt att, med hänsyn till gästernas säkerhet och bekvämlighet, utelämna hamnar, anlöpa andra hamnar, avvika från den annonserade resrutten eller byta med ett annat fartyg eller en annan hamn. TUI är ej heller ansvariga för underlåtelse att hålla ankomst- och avresetiderna som anges för hamnarna och det utgår ingen kompensation för eventuella avvikelser.

16. PERSONUPPGIFTER
När du beställer en resa eller andra tjänster på webben, per telefon eller vid besök hos en resebyrå eller någon av våra ombud kommer de personuppgifter du lämnar, såsom bl.a. namn, resmål, önskemål om specialkost och särskild information om ditt hälsotillstånd inför resan, att behandlas av TUI Sverige AB och i förekommande fall av andra bolag inom TUI-Group. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas av TUI:s samarbetspartners inom resebranschen, t ex flygbolag, hotell, lokala samarbetspartners på resmålet samt av TUI anlitande leverantörer av administrativa tjänster samt systemtjänster. Beroende på var ditt resmål är beläget kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Vi kommer även att behandla nödvändiga personuppgifter som du lämnar om personer i ditt resesällskap. Om du vid beställningen av resan lämnar personuppgifter om andra personer måste du vara säker på att dessa personer samtycker till det och att du har tillåtelse att lämna uppgifterna. Om lämpligt bör du även försäkra dig om att dessa förstår hur deras personuppgifter kan komma att användas av oss.

TUI Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter vi samlar in från dig. Bolaget TUI Nordic Holding AB har dock ett övergripande ansvar för hela den nordiska koncernens verksamhet och utövar ett dominerande inflytande över de nordiska bolagen. TUI Sverige AB och TUI Nordic Holding AB har därigenom ett gemensamt personuppgiftsansvar. TUI Sverige AB är dock din huvudkontakt och det är till oss du vänder oss för frågor och för att utöva dina rättigheter.

Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla erbjudanden och annan marknadsföring till dig. Du kan närsomhelst avregistrera dig från att motta sådan marknadsföring genom att kontakta oss.

TUI utför all behandling av personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vi är måna om din integritet och vill vara transparenta med hur dina personuppgifter behandlas. Dina personuppgifter tillhör dig. Vi ber dig därför att ta dig tid att läsa igenom hela vår Personuppgiftspolicy där all information om personuppgiftsbehandlingen och dina rättigheter framgår https://www.tui.se/om-tui/integritet-och-sakerhet/personuppgifter/

Du kan även kontakta oss via följande kontaktuppgifter: TUI Sverige AB org. nr. 556211-6615 +46-(0)8-720 72 00, Söder Mälarstrand 27, 117 85 Stockholm, dpo@tuinordic.com

17. FÖRBEHÅLL OM ÄNDRINGAR
TUI reserverar sig för korrekturfel i denna publikation.
Kontakta oss gärna på: www.tui.se/kundservice TUI Sverige AB. Söder Mälarstrand 27, 117 85 Stockholm. 08-720 72 00.