Gruppresevillkor

Gruppresevillkor from 1/8-2018

Avtalsförhållanden

Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.Avtalade priser mellan parterna är att betrakta som ett för varje tillfälle enskilt avtal och kan ej kombineras med andra av arrangörens eventuella erbjudanden. För gruppresor gäller avbeställnings och betalningsvillkoren enligt nedan. I övrigt gäller TUIs Resevillkor www.tui.se.

Kontaktperson

Beställaren av konferens- eller gruppresa skall utse kontaktperson med rätt att företräda beställaren gentemot arrangören i alla frågor avseende konferens- eller gruppresa. Kontaktpersonen ansvarar gentemot arrangören för de bokningsuppgifter som lämnas till arrangören samt att information om resan förmedlas till deltagarna i gruppresan.

Deltagarlista

För grupper som betalas med samlingsfaktura skall namnrapportering ske senast 50 dagar före avresan genom att beställaren sänder deltagarlista samt aktivitetsprogram till arrangören.

För individuellt betalande resenärer som ingår i en grupp hänvisar vi till TUIs Resevillkor. Beställaren skall senast 10 dagar efter beställningstillfället inkomma med deltagar- och adresslista till arrangören.

Avbeställning/ändringar/betalning

I det fall att särskilda avbeställningsvillkor avtalats om för resan bekräftas dessa skriftligen av arrangören vid beställningen.

För övriga resor gäller:

 1. Avbeställning skall alltid ske skriftligt.
 2. Beställaren har rätt att utan kostnad avbeställa upp til 10% av bokade individuella resor senast 15 dagar före avtalad avresedag.
 3. Beställaren har rätt att utan kostnad avbeställa upp till 50% av bokade individuella resor senast 30 dagar före avtalad avresedag.
 4. Beställaren har rätt att utan kostnad avbeställa mer an 50% av bokade induviduella resor senast 45 dagar före avtalad avresedag. Nedanstående tabell ger en totalbild av arrangörens avbeställningsnormer. I tabellen angivna procenttal anger att avbeställningskostnader debiteras med ett belopp som motsvarar så många procent av varje avbeställd individuell resas totalpris enligt reseavtalet.
 5. Nedanstående avbeställningsregler gäller under förutsättning att övriga gruppdeltagare kvarstår. I den händelse ytterligare avbokningar sker debiteras avbokningskostnad i enlighet med nedanstående tabell.
 6. För enskild resenärs avbeställning mot läkarintyg gäller TUIs Resevillkor.

Avbeställning för avtalad grupp per faktura. Kostnad per person.

Procentuellt antal avbeställningar inom gruppen beräknas alltid på ursprungligt eller största antal bokade platser.
Med avbokat i kolumn 1 menas avbeställt antal dagar före avresan.

Avbokat 1-10% 11-50% 51-100%
>121 0 kr 0 kr Anm.avgift
120-91 0 kr Anm.avgift Anm.avgift
90-40 Anm.avgift Anm.avgift Anm.avgift
39-30 25% * 50% 100%
29-15 50% 100% 100%

Dock alltid lägst anmälningsavgiften.*

Avbeställningsförsäkring

Resenären kan i vissa fall skydda sig mot avbeställningskostnader genom en sk avbeställningsförsäkring. Se TUIs Allmänna och särskilda resevillkor.

Ändringar

För varje ändring i reseavtalet som företas av resenären uttages en kostnad i enlighet med de merkostnader som researrangören åsamkas, dock lägst 200SEK

Betalningsvillkor

I det fall att särskilda betalningsvillkor avtalats om för resan bekräftas dessa skriftligen av arrangören vid beställningen. För övriga resor gäller:

 1. Anmälningsavgift 1200SEK per resenär erläggs enligt arrangörens anvisningar.
 2. Slutlikvid skall vara arrangören tillhanda senast 40 dagar före avresa.
 3. Kostnaden för extra arrangemang, utöver vad som betalats enligt punkt 1 och 2 ovan, faktureras. Beställaren har efter hemkomst att erlägga kostnaden inom 10 dagar från fakturadatum.
 4. Faktureringsavgift och påminnelseavgift tillkommer. Från förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelägen*
 5. Vid efterdebitering tillkommer en administrativavgift på 15% av beloppet.

Övrigt

I alla avseenden än här ovan angivna gäller TUIs Resevillkor.

*Avbeställd del av avtalad grupp. Kostnad per person**