Gruppresevillkor

Gruppresevillkor from 1/4-2019

Avtalsförhållanden

Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.
Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.
Avtalade priser mellan parterna är att betrakta som ett för varje tillfälle enskilt avtal och kan ej kombineras med andra av arrangörens eventuella erbjudanden.
För gruppresor gäller avbeställnings och betalningsvillkoren enligt nedan.
I övrigt gäller TUIs resevillkor

Kontaktperson

Beställaren av konferens- eller gruppresa skall utse kontaktperson med rätt att företräda beställaren gentemot arrangören i alla frågor avseende konferens- eller gruppresan. Kontaktpersonen ansvarar gentemot arrangören för de bokningsuppgifter som lämnas till arrangören samt att information om resan förmedlas till deltagarna i gruppresan.

Deltagarlista

För grupper som betalas med samlingsfaktura
Om inte annat skriftligen överenskommits ska namnrapportering ske senast 90 dagar före avresan genom att kontaktpersonen sänder deltagarlista samt aktivitetsprogram till arrangören.
Namnlistan ska innehålla varje resenärs fullständiga namn, mobilnummer samt information om rumsfördelning. Kontaktpersonen ansvarar för att namnuppgifterna överensstämmer och är stavade enligt uppgifterna i respektive resenärs pass. Felstavade och ofullständiga namn medför korrigeringskostnad, se nedan under ändring.
För att förhindra obehörig åtkomst till personuppgifterna ska deltagarlistan vara lösenordskyddad. Lösenorden får inte anges eller finnas i epostmeddelande där deltagarlistan skickas/bifogas.

För grupper med individuellt betalande resenärer hBeställaren skall senast 14 arbetsdagar efter beställningstillfället inkomma med deltagar- och adresslista till arrangören för utskick av resebevis och betalningsunderlag till respektive resenär.
Namnlistan ska innehålla varje resenärs fullständiga namn och födelsenummer, mobilnummer samt information om rumsfördelning. Kontaktpersonen ansvarar för att namnuppgifter överensstämmer med efterfrågade uppgifter och är stavade i enlighet med resenärers pass. Felstavade och ofullständiga namn medför korrigeringskostnad, se nedan under ändring.
För att förhindra obehörig åtkomst till personuppgifter ska deltagarlistan vara lösenordskyddad. Lösenorden får inte anges eller finnas i epostmeddelande där deltagarlistan skickas/bifogas.

Avbeställning

För grupp som betalar med en samlingsfaktura
Avbeställning ska alltid ske skriftligen till groups@tui.se och av gruppens utsedda ledare genom att uppge fullständigt namn och bokningsnummer på den som ska avbokas. Om avbeställning sker vid fler olika tillfällen räknas varje tillfälle som en ny avbeställning och procentsatsen beräknas på gruppens ursprungliga storlek eller störst antal bokade platser.
Om avbokning av en deltagare medför ökad kostnad för övriga resenärer, t ex enkelrumstillägg måste detta tillägg betalas utöver ordinarie avbokningskostnad.

Debitering vid avbokning per person enligt tabellen nedan:

Procentuellt antal avbeställningar inom gruppen beräknas alltid på ursprungligt eller största antal bokade platser.
Med avbokat* i första kolumnen menas avbeställt antal dagar före avresan.

Avbokat* 1-10% 11-50% 51-100%
>121 0 kr 0 kr Anm.avgift
120-91 0 kr Anm.avgift Anm.avgift
90-40 Anm.avgift Anm.avgift Anm.avgift
39-30 25% ** 50% 100%
29-15 50% 100% 100%
14-0 100% 100% 100%

Dock alltid lägst anmälningsavgiften.**

För grupp med individuellt betalande resenärer hänvisar vi till TUIs resevillkor.
För individuellt betalande resenärer som bokar träningsresa via länk på TUIs hemsida hänvisar vi till TUIs resevillkor.

Avbeställningsförsäkring

Individuellt betalande resenärer kan i vissa fall skydda sig mot avbeställningskostnader genom en så kallad avbeställningsförsäkring. Se TUIs resevillkor.

Ändringar

För varje ändring i reseavtalet som företas av beställaren/resenären uttages en kostnad i enlighet med de merkostnader som researrangören åsamkas, dock lägst 500SEK per ändring.

Korrigering av felstavat namn efter avtalad namnrapportering debiteras 195SEK per namnkorrigering.
Byte av resenär efter avtalad namnrapportering debiteras 500 SEK/namnbyte. Vid tillfällen där transportör och, eller rederi tar ut merkostnad för namnbyte åläggs resenär även bekosta dessa.

Betalningsvillkor

I det fall att särskilda betalningsvillkor avtalats om för resan bekräftas dessa skriftligen av arrangören vid beställningen. För övriga resor gäller:

  1. Anmälningsavgift 2000 SEK per person till resmål inom Europa/Medelhavsländerna samt 4000 SEK per person till övriga resmål, erläggs enligt arrangörens anvisningar.
  2. Slutlikvid skall vara TUI tillhanda senast 60 dagar före avresa.
  3. Vid beställning inom 60 dagar före avtalad avresedag sker full betalningen omgående.
  4. Kostnaden för extra arrangemang, utöver vad som betalats enligt punkt 1 och 2 ovan, faktureras. Beställaren har 10 dagar betalningsfrist från fakturadatum.
  5. Faktureringsavgift för delfaktura och påminnelseavgift tillkommer. Från förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelägen*
  6. Vid efterdebitering tillkommer en administrativ avgift på 15 % av beloppet.

Övrigt

I alla avseenden än här ovan angivna gäller TUIs resevillkor.

*Avbeställd del av avtalad grupp. Kostnad per person**