Resevillkor för boendebokning

Här hittar du svar på våra villkor vid bokning av endast boende.

Avtalsvillkor för dig som bokar produkten Hotell med TUI Sverige AB

Avtalets innebörd

De villkor som presenteras här är villkor som reglerar avtalet mellan dig som bokat endast Boende/Hotell på www.tui.se och med TUI Sverige AB (här kallat TUI). I avtalet ingår också information om det aktuella boendet som finns på vår webbsida www.tui.se som är en del av avtalet vilken du skall ta del av. På TUIs webbsidor finns även annan information som nödvändig och värdefull för dig som huvudbokare.

1. Avtalet
1.1 Dessa villkor reglerar avtalet mellan TUI Sverige AB (TUI) och Huvudbokaren.
1.2 Avtalet blir bindande för parterna när bokningen genomförs, bekräftas skriftligen och betalas enligt given instruktion.
1.3 Huvudbokaren är den person vars namn står överst på bokningen. Denne ingår avtalet, ansvarar för arrangemanget mot TUI likväl som mot sina medbokare och är även TUIs kontaktperson. Huvudbokaren ansvarar även för informationen mellan TUI och de andra personerna på bokningen. Huvudbokaren är den som automatiskt får kontaktuppgifter till TUIs virituella Service Center varför det är särskilt viktigt att kontaktuppgifter alltid är korrekt uppdaterade.

2. Avtalets innebörd
2.1 Avtalet innehåller de tjänster och arrangemang som bekräftats av TUI i bokningsbekräftelsen. Bokningsbekräftelsen e-postas till huvudbokaren som ansvarar för att samtliga lämnade uppgifter är korrekt lämnade. Viktig avtalsinformation om hotellklassificering, rumstyper och hotelltjänster ingår också i avtalet och återfinns på TUIs webbplats på www.tui.se.
2.2 I direkt anslutning till genomförd bokning e-postas bokningsbekräftelsen till huvudbokaren som också bär betalningsansvaret för hela bokningen. Eventuell återbetalning sker även till huvudbokaren förutsatt att det är huvudbokarens kredit- eller betalkort som använts. Om betalningen genomförsta med annans kort är huvudregeln att återbetalning också sker till dennes kort.

3. Pris och betalning
3.1 Bokningens pris betalas i sin helhet vid bokningstillfället och är bindande för kunden som för TUI.
3.2 I rumsprisets kostnad ingår de obligatoriska skatter och avgifter som kan inräknas innan avresan. Till obligatoriska skatter räknas inte eventuella lokala skatter som påräknas av lokala myndigheter. Skatt kan därför komma att tas ut av exempelvis hotell eller myndighet beroende på skattens art. Information om lokal skatt framgår isådant fall vid bokningstillfället.
3.3 Extra hotellkostnader kan tillkomma för barn under 2 år som exempelvis, babysäng, måltider och betalas isådant fall direkt påplats till hotellet.
3.4 Bokas boendet per telefon via TUIs personliga försäljningsavdelning läggs en servicekostnad på priset. Servicekostnader återbetalas inte vid eventuell avbokning.
3.5 När betalningen skett bekräftas bokningen via den e-postadress som uppgivits av huvudbokaren. Huvudbokaren skriver själv ut bokningsbekräftelsen för att ta med som betalningsbekräftelse vid incheckning.

4. Resedokument och försäkring
4.1 Huvudbokaren är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhållits för att säkerställa att alla uppgifter stämmer, att namn är rättstavade och överensstämmer enligt passet. Eventuella felaktigheter måste direkt påtalas till TUI.
4.2 Det är enskilds kunds personliga ansvar att ordna nödvändiga dokument som till exempel; pass, visum, vaccinationsintyg för resans genomförande. TUI ansvarar ej heller vid skada eller förlust av dokumentation som innebär att incheckning omintetgörs på grund av ofullständiga eller felaktiga resehandlingar som exempelvis ett trasigt pass eller ett saknat visum. TUI rekommenderar att du medför ditt pass oavsett vilket resmålet är eftersom enskilda hotell kräver pass istället för nationellt ID-kort.
4.3 TUI rekommenderar ett personligt försäkringsskydd före och under hela vistelsen; avbesällningsförsäkring likväl som reseförsäkring. Dock är det ett personligt val och ansvar.

5. Kundens rätt att förändra bokningen innan vistelsen påbörjas
Ändringar av bokningen kan endast göras av huvudbokaren. Samtliga förändringar betraktas som en avbokning och nybokning. Se eventuella kostnader för förändring under punkt 7.

6. Kundens ansvar innan vistelsen påbörjas
6.1 Huvudbokaren skall säkerställa så att samtliga kontaktuppgifter alltid är korrekta och hålls uppdaterade då kontakt företrädesvis tas via SMS eller e-post.
6.2 Huvudbokaren säkerställer att samtliga personer som är bokade har tillgång till aktuell och viktig information såsom bokningsbekräftelsens uppgifter. Denne har även säkerställt att han/hon har rätt att lämna ut de andras personliga information till TUI för de syften som anges i punkt 15.
6.3 Huvudbokaren ansvarar för att informationen som lämnats till TUI är korrekt och i rätt tid, såsom datum för vistelse, kundnamn, födelsedatum, annan personlig information såsom till exempel särskilda behov. TUI ansvarar inte för skador som kan orsakas av felaktig eller ofullständig kontaktinformation, ej heller avsaknad av information för medbokare.
6.4 Huvudbokaren måste ha fyllt 18 år vid beställningstillfället och även en myndig person. Barn under 18 år kan inte boka boende ensam utan skriftligt medgivande från vårdnadshavare. Vårdnadshavaren måste lämna sina kontaktuppgifter till TUI. Godkännandeformulär finns tillgängligt på webbplatsen https://www.tui.se/att-resa-med-oss/resa-med-barn/intyg/. Då det finns länder och enskilda hotell som inte ger sitt godkännade till kunder under 21 år utan målsman krävs i sådana fall en personlig kontakt vid bokning.

7. Kundens rätt att avboka innan vistelsen påbörjas
7.1 Avtalet har rätt att avbrytas av huvudbokaren när som helst innan incheckning. Samtliga förändringar betraktas som en avbokning och nybokning samt följer nedan avbokningskostander från dag 31 före incheckning.
Om inte annat anges vid bokningstillfället och/eller på bekräftelsen, gäller följande regler i punkterna 7.2 – 7.5.
7.2 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar innan vistelsen påbörjas är avbokningen kostnadsfri och full återbetalning kommer att ske.
7.3 Vid avbeställning därefter men tidigare än 14 dagar före ankomst ska 25% av totalpriset för bokningen erläggas.
7.4 Sker avbeställningen därefter men tidigare än 8 dagar före ankomst ska 50% av totalpriset för bokningen erläggas.
7.5 Sker avbeställningen därefter och fram till avresan ska totalpriset för bokningen erläggas.
7.6 Produkten Hotell presenteras som en totalsumma per rum och inte specifikt per bädd. Priset vid en delavbokning kan därför påverka kvarvarande personers boknings. Vid avbokning äger TUI rätt till rumspriskostnaden oavsett hur sällskapet valt att fördela dessa och debitera överskjutande rumskostnader i kvarvarande sällskap för det fall att det inte är möjligt att finna rum anpassat i pris och storlek för kvarvarande sällskap på bokningen.
7.7 Avbokningsdatum gäller från det datum som TUI informerats om avbokning det är därför viktigt att snarast genomföra avbokningen till TUI på telefonnummer: 0771-84 01 00.

8. TUIs rätt till ändring innan vistelsen påbörjas
8.1 TUIs strävan är att genomföra avtalet till fullo, men förändringar kan ske. För det fall förändring skulle inträffa vidarebefordrar TUI informationen snarast per SMS, telefon eller e-post till de kontaktuppgifter som huvudbokaren angivit.
8.2 För det fall att en väsentlig förändring sker i bokningen, erbjuds en kompensation eller, beroende på förändringens art, likvärdigt eller högre standard på alternativt boende inom samma prisklasssom det ursprungliga boendet.
8.3 För det fall att det är en omfattande förändring kan rätten ges till avboknig av boendearrangemanget. Som väsentliga förändringar kan exempelvis nämnas ändrad destination eller en betydande sänknig av av boendestandard. Som betydande förändring anses vistelsens art som till exempel ett hotell som marknadsförts anpassat för funktionshindrad som tappar dess syfte och bokats in för det ändamålet förutsatt att inte likvärdiga alternativ kan presenteras.
8.4 Det åligger TUI att informera huvudbokaren snarast likväl som kunden skall infomera TUI om avbokning eller ersättningsarrangemang utan onödigt dröjsmål. Om inte huvudbokaren meddelar annullering av bokning inom den rimliga tid som angivits i meddelandet om ändring, anses kunden ha accepterat de föreslagna ändringarna.
8.5 Vid avbokning av boendet i ovanstående fall har kunden rätt till återbetalning utan onödig försening, dock senast 14 dagar efter det att kunden har avslutat avtalet

9. Trygghet och ansvar under vistelsen
9.1 Som resenär ansvarar man själv att se sig som gäst i ett främmande land vilket innebär att följa de lagar och förordningar som gäller på hotellet likväl som i vistelselandet. Att man förhålla sig på ett korrekt sätt mot myndigheter och att i de fall som krävs anpassa sig att möta för oss annorlunda kultur och sedvänjor.
9.2 Relevant information om resmål och säkerhet finns tillgänglig på www.swedenabroad.se eller www.regeringen.se/uds-reseinformation/
9.3 Under vistelsen är det kundens eget ansvar att följa de regler och förordningar som finns i vistelselandet vilka även innefattar TUIs-, hotellets- regler eller från myndighet.
9.4 Följer man som kund inte de riktlinjer som ges eller stör andra trots tillsägelse kan avtalet sägas upp och vistelsen kan avbrytas och hävas på plats. Vid hävnig av avtalet återbetalas ingen del av återstoden av priset för vistelsen.
9.5 Kunden är ansvarig för skador som orsakats TUI eller tredje part genom någon avsiktlig eller försumlig handling. För det fall att skada uppstår på boendet eller dess inventarier, personal eller gäster kan man som kund bli skyldig till merkostnader eller skadeståndsskyldig. I sådana fall finns ingen rätt till återbetalning.

10. TUIs rätt att avbryta och avbryta vistelsen
10.1 TUI har rätt att bryta avtalet innan påbörjad vistelse men även avbryta vistelsen på plats om dess förmåga att genomföra avtalet väsentligt försämrats av oundvikliga och extraordinära omständigheter som force majeure, se pkt 11. Där avtalet inte kan genomföras av oväntat skäl som äventyrar kunders liv och hälsa.
10.2 Hävning av avtal meddelas i sådant fall snarast möjligt. Återbetalning sker inom 14 dagar från det att avtalet upphörde till huvudbokaren av avtalet.

11. Hjälp på plats
11.1 Som resenär hos TUI kan du vid särskild händelse få stöd med information om vart du kan vända dig vid sjukdom, olycka, brott eller annan skada under vistelsen som information om hälsovård, lokala myndigheter och konsulära tjänster. Kontakta TUIs virituella Contact Center för att höra vilket stöd din situation kräver. Som kund ansvarar du själv för kostnader för eventuella specialarrangemang.
11.2 Vid ankomst får huvudbokaren kontaktuppgifter till TUIs virituella Service Center via SMS. På bokningsbekräftelsen framgår kontaktuppgifter till TUI Sverige ABs försäljningskontor i Sverige.

12. Skadestånd
12.1 Kunden kan ha rätt till ersättning för person, sak och förmögenhetsskada som ett fel i TUIs prestation har orsakat, om felet eller skadan beror på vårdslöshet hos TUI eller någon annan näringsidkare som TUI anlitat vid fullgörandet av avtalet (t.ex. hotell).
För att undgå ersättningsskyldighet ska TUI visa att

  • vårdlöshet saknades på TUIs eller den ovannämnda näringidkarens sida,
  • felet orsakats av kunden,
  • felet orsakats av tredje part som inte har någon koppling till logitjänsten och heller inte rimligen kunde ha förutsetts eller förhindrats eller
  • felet beror på force majeure beskrivet i pkt 12.3

12.2 Kunden skall alltid och efter bästa förmåga minimera skada och kostnad. TUI ansvarar inte för skador orsakade av kundens egen vårdslöshet. För att kompenseras skall kunden visa att TUI har felat i prestation och den skada som lidits är relaterad till bristen och skadans storlek.
12.3 Force majeure
TUI har rätt att bryta avtalet och eller avbryta vistelsen om dess förmåga att genomföra avtalet väsentligt försämrats av oundvikliga och extraordinära omständigheter. Dessa kan omfatta; statliga bestämmelser, luftrumsbegränsningar, militära åtgärder, andra allvarliga säkerhetsproblem som terrorism, allvarlig oro, betydande risker för människors hälsa i närområdet som förekomsten av en allvarligt utbredd smitta på destinationen eller naturkatastrof som översvämning, jordbävning eller väderförhållanden i övrigt som väsentligt påverkar avtalets överenskomna prestation. Avbrott i viktiga tjänster som el eller vatten, till exempel på grund av en naturkatastrof eller strejk, kan också vara tillräknas force majeure. För att avgöra vad som kan anses ses som force majeure tar TUI råd av myndigheter som exempelvis svenska Utrikesdepartementet, UD.

13. Reklamation
13.1. Om boendet inte motsvarar det som avtalats och bekräftats ska detta anmälas direkt på plats till hotellets reception. Om hotellet inte åtgärdar felet, ska kunden utan dröjsmål ta kontakt med TUIs virtuella Service Center. Kontaktuppgifter erhålls via SMS senast vid ankomst. Det är därför viktigt att du som huvudbokare alltid håller dina kontaktuppgifter uppdaterade.
13.2 Om kvalitetsbristen inte fått sin lösning genom åtgärder från hotell/TUI under vistelsen ska skriftlig reklamation sändas snarast men inte senare än 1 månad efter utcheckning till https://www.tui.se/kundservice/kontakta-oss/reklamation/.

14. Tvistlösning
Dessa villkor, regler och bestämmelser för våra tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med svenska lag. TUI har som ambition att lösa uppkomna tvister. Om vi trots detta inte kunnat nå en lösning kan tvisten prövas av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm. www.arn.se.

15. Personuppgifter
När du beställer en resa eller andra tjänster på webben, per telefon eller vid besök hos en resebyrå eller någon av våra ombud kommer de personuppgifter du lämnar, såsom bl.a. namn, resmål, önskemål om specialkost och särskild information om ditt hälsotillstånd inför resan, att behandlas av TUI Sverige AB och i förekommande fall av andra bolag inom TUI-Group. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas av TUI:s samarbetspartners inom resebranschen, t ex flygbolag, hotell, lokala samarbetspartners på resmålet samt av TUI anlitande leverantörer av administrativa tjänster samt systemtjänster. Beroende på var ditt resmål är beläget kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
Vi kommer även att behandla nödvändiga personuppgifter som du lämnar om personer i ditt resesällskap. Om du vid beställningen av resan lämnar personuppgifter om andra personer måste du vara säker på att dessa personer samtycker till det och att du har tillåtelse att lämna uppgifterna. Om lämpligt bör du även försäkra dig om att dessa förstår hur deras personuppgifter kan komma att användas av oss.
TUI Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter vi samlar in från dig. Bolaget TUI Nordic Holding AB har dock ett övergripande ansvar för hela den nordiska koncernens verksamhet och utövar ett dominerande inflytande över de nordiska bolagen. TUI Sverige AB och TUI Nordic Holding AB har därigenom ett gemensamt personuppgiftsansvar. TUI Sverige AB är dock din huvudkontakt och det är till oss du vänder oss för frågor och för att utöva dina rättigheter.
Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla erbjudanden och annan marknadsföring till dig. Du kan närsomhelst avregistrera dig från att motta sådan marknadsföring genom att kontakta oss.
TUI utför all behandling av personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vi är måna om din integritet och vill vara transparenta med hur dina personuppgifter behandlas. Dina personuppgifter tillhör dig. Vi ber dig därför att ta dig tid att läsa igenom hela vår Personuppgiftspolicy där all information om personuppgiftsbehandlingen och dina rättigheter framgår www.tui.se/om-tui/integritet-och-sakerhet/personuppgifter/
Du kan även kontakta oss via följande kontaktuppgifter vid frågor kring denna personuppgiftspolicy: TUI Sverige AB org. nr. 556211-6615, Söder Mälarstrand 27, 117 85 Stockholm. Tel: 08-720 72 00, E-post för frågor om personuppgifter: dpo@tuinordic.com.

16. Förbehåll om ändringar
TUI reserverar sig för korrekturfel i denna publikation.