Så klimatkompenserar TUI

Biogas i Thailand
Växten kassava – och utvinnandet av stärkelse från den – är en viktig del av ekonomin i östra Thailand. Men det är också en energikrävande process som kräver stora mängder färskvatten och resulterar i utsläpp av metangas, en växthusgas som utöver att vara illaluktande även bidrar negativt till klimatförändringar.

Vi investerar i ett projekt som renar och återanvänder vattnet med hjälp av modern teknik. Metanutsläppen tas om hand för att framställa biogas och används för att generera el som sedan kan säljas tillbaka till elnätet. Projektet bidrar inte bara till sänkta utsläpp, det hjälper även till att sänka vattenförbrukningen, förbättra luftkvaliteten i området och skapar nya utbildningsmöjligheter och jobb.

Solkraft i Indien
I takt med att ekonomin växer i världens näst folkrikaste land ökar också energianvändningen markant. Förnybara alternativ är på uppgång, men kolkraft står fortfarande för ungefär hälften av Indiens energiproduktion.

Vi investerar i en stor anläggning i norra Indien som använder solvärmeenergi för att producera el till elnätet. Det ersätter energi från fossila bränslen, sänker utsläpp och hjälper till att möta landets ökande energibehov. Det skapar också jobb för det lokala samhället, bidrar till upprustning av infrastruktur och uppmuntrar till fortsatta investeringar i förnybar energi.

Vattenkraft i Vietnam
Elanvändningen i Vietnam har växt med ungefär 15 % per år de senaste åren. Större delen av den energin kommer från kolkraft som leder till stora utsläpp av växthusgaser och dålig luftkvalitet, speciellt för de som bor i närheten av kraftverken.

Vattenkraft är en del av den plan som den vietnamesiska regeringen tagit fram för att öka tillgången på hållbar energi i landet. Vi investerar i en vattenkraftanläggning som förser knappt 20 000 hem med förnybar el, minskar utsläppen och förbättrar luftkvaliteten. Projektet stöder även hållbar utveckling i regionen genom att skapa jobb och finansiera byggandet av vägar och bostäder. Ägaren har dessutom startat en fond till förmån för hushåll drabbade av översvämningar.

Vindkraft i Indien
Vi investerar i ett projekt som tar tillvara på kraften hos de rådande vindarna i centrala Indien. Med hjälp av 33 vindturbiner erbjuds ytterligare ett förnybart alternativ till den fossila energiproduktionen i landet. Det finns även sociala fördelar, som jobbtillfällen med drift och underhåll, utbildning i bland annat första hjälpen och även i jämställdhet, då projektägaren jobbar aktivt med att motverka diskriminering.