Kryssningar och hållbarhet

Hållbarhet är viktigt för oss på TUI och vi arbetar hårt med att minska utsläppen från hela vår verksamhet, inklusive kryssningar. Vi väljer partners som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor.

Rederierna investerar till exempel i nya fartyg som drivs med flytande naturgas (LNG), vilket sänker utsläppen avsevärt jämfört med oljedrift.

De renar avloppsvatten ombord. Avsaltningssystem används för att omvandla sjövatten till dricksvatten, vilket gör att man inte behöver lasta stora mängder vatten från land. Kondensvatten från luftkonditionering kan återvinnas och användas till exempelvis tvättvatten.

Avfallshantering är en annan viktig fråga, avfall sorteras och lämnas till återvinning vid landstigning. Det gäller också att minska avfallsmängden, inte minst engångsartiklar av plast.

Mätning av energikonsumtion för att identifiera hur energieffektiviteten kan förbättras, och återanvändning av spillvärme från motorerna är andra exempel på hållbarhetsinitiativ, liksom möjligheten att låna cyklar för att utforska resmålen på egen hand.