Kryssningar - resevillkor för avtal som ingåtts före 1 augusti-2018

Avtalet för resan

Här är de villkor som reglerar avtalet mellan resenären och researrangören. I avtalet ingår även information om det aktuella researrangemanget som finns på www.wondercruises.com vilka också presenteras på www.tui.se. Dessa skall du ta del av. Här nedan anges de allmänna och särskilda resevillkoren som gäller för resan. De allmänna villkoren har godkänts av Researrangörsföreningen i Sverige. De särskilda resevillkoren som anges med kursiv stil är särskilda villkor för arrangören och kompletterar de allmänna resevillkoren. Den tekniska researrangören för resan är TUI Sverige AB som äger varumärket WonderCruises.

Paketresor

1 AVTALET

1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.

1.1.1 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet.

Då meddelanden företrädesvis kan ske per SMS och e-post är Huvudresenärens skyldig att håller arrangören informerad om förändringar av kontaktuppgifter fram till avresan.

1.1.2 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Intyg som visar godkännande från samtliga målsmän ska insändas till arrangören innan betalning av resan görs.

*1.1.3. Minimiålder för spädbarn är 6 mån för att få medfölja på kryssning. Dock krävs minimiålder om 1 år om kryssningen är planerad med minst tre eller fler sammanhängande dagar till havs.

För kryssning utanför Europa krävs en minimiålder om 21 år alternativt att förälder/målsman reser med. Gäster under 21 år i egen hytt måste ha sin hytt bokad i anslutning till föräldrar/målsmans hytt. Barn under 18 år som inte reser i sällskap med minst en av sina föräldrar/målsmän, får endast kryssa om han eller hon följs åt av en eller flera personer över 21 år, som har fått tillstånd från minst en av föräldrarna/målsmännen att ta ansvar för barnet (intyg från förälder/målsman krävs).

Amerikanska rederier inom Europa kräver en minimiålder om 21 år.

*1.1.4. Särskilda regler för barn under 21 år med annat efternamn än förälder.
Vuxna som reser med barn under 21 år som de inte är föräldrar eller målsmän till, måste visa upp barnets pass (och eventuellt visum) samt en kopia av bägge föräldrarnas pass och en undertecknad bekräftelse av minst en av barnets föräldrar eller målsmän på att barnet har tillåtelse att resa med sitt sällskap. Bekräftelsen ska också innehålla ett uttryckligt tillstånd att barnet kan få medicinsk behandling, om det skulle uppstå en situation där en läkare anser att barnet behöver behandlas omedelbart. Dessa regler gäller även när barnet reser med släktingar eller vänner.

Om ett barn reser med en av sina föräldrar/målsmän och har ett annat efternamn än denna måste förälder/målsman kunna visa upp giltigt dokument, undertecknat av den förälder/målsman som inte medföljer på resan som tillstyrker att han/hon godkänner att barnet reser med den andre föräldern/målsman. Dokumentet måste ordnas i direkt anslutning till bokning av resan och aldrig senare än en vecka innan avsegling. Dokumentet skall vara på engelska och tas med till hamnen på avresedagen.

1.1.5 Graviditet är ej en sjukdom och avbokning på grund av graviditet är inte möjlig. Dock kan det egna avbeställningsskyddet ibland innehålla särskilda avtalsrätter såsom ex. ombokningsmöjlighet. Gravida kan kryssa fram till graviditetens 23:e vecka. Om den 24:e veckan inleds innan eller under kryssningen är det inte tillåtet att kryssa. För att kryssa för gravid krävs ett läkarintyg på engelska som bekräftar att inga komplikationer föreligger och som visar hur långt gången graviditetet är gången.

1.1.6 Notera att förtäring av alkoholhaltiga drycker ombord följer de lagar som gäller där fartyget befinner sig. Undantag är amerikanska rederier som kräver en minimiålder om 21 års för alkoholkonsumtion oavsett var fartyget befinner sig.

1.2 Arrangören ska hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.3 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den/det sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.3.1 Endast i de fall där anslutningsresa eller specialarrangemang presenteras på ett och samma resebevis ingår det i paketresan.

1.4 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och först när resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.

1.5 Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

1.5.1 En genomförd bokning med charterflyg bekräftas per mail med bokningsbekräftelse i direkt anslutning till genomförd bokning. Resenären ansvarar själv för att skriva ut bokningsbekräftelse. Biljetten fås per mail ca 14 dagar före avresa. Resenären ansvara själv för att skriva ut biljetten. Biljetten är personlig, är att betrakta som en värdehandling och skall tas med på resan då den är nödvändig för resans genomförande.
En genomförd bokning med reguljärflyg** bekräftas per mail med bokningsbekräftelse i direkt anslutning till genomförd bokning. Resenären ansvarar själv för att skriva ut bokningsbekräftelse. Biljetten fås per mail ca 14 dagar före avresa. Resenären ansvara själv för att skriva ut biljetten. Biljetten är personlig, är att betrakta som en värdehandling och den skall tas med på resan då den är nödvändig för resans genomförande.

1.6 Önskemål garanteras inte

1.7 Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. En avgift kan komma att tas ut vid korrigering av uppgifter.

Bokningsuppgifter skall alltid överensstämma med passets uppgifter.

1.8 Respektive flygbolags allmänna regler och villkor ingår och är en del av avtalet. Mer om detta på www.tui.se under flyginformation. I annat fall på respektive flygbolags egen hemsida.

1.8.1 Respektive rederis allmänna regler och villkor ingår och är en del av avtalet. Mer om detta på www.wondercruises.com. I annat fall på respektive rederis egen hemsida.
1.9 En ombokning är att betrakta som en avbokning av ett tidigare ingånget avtal. Avtalad resa börjar alltid med utresan, det är inte möjligt att endast utnyttja returresa. Resenärer som inte utnyttjar delar av bokad resa eller som av någon anledning infinner sig för sent på flygplatsen eller på avtalad upphämtnings-/avreseplats förlorar rätten till resans och/eller paketresans alla delar. Någon återbetalning av resans pris sker ej.

2 BETALNING AV PRISET FÖR RESAN

2.1 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.1.1 Betalningsvillkoren kan skilja sig åt mellan paketresor med charter- och reguljärflyg och/eller biljettyp.

2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat överenskommits.

2.2.1 Betalningen skall kunna styrkas före avresan. Vid beställning av resa mindre än 60 dagar före avresan skall det totala priset för resan betalas omedelbart.

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.3.1 Beställning av resan bekräftas till WonderCruises med en delbetalning (anmälningsavgift). Denna är, om inte annat anges vid bokning, 4.500 SEK per person. Anmälningsavgift för kryssning betalas inom tre dagar från bokningstillfället om inte annat då överenskommits.

Observera att om delbetalning inte är arrangören tillhanda inom överenskommen tid avbokas resan per automatik.
2.3.2 Resterande belopp skall vara arrangören tillhanda senast 60 dagar före avresa.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

2.4.1 För dig som reser på paketresa med WonderCruises finns möjlighet att teckna separat Avbeställningsförsäkring för kryss hos Försäkringsbolaget Allianz. Mer information www.magroup-online.com/LCWL/TWC/SE/sv/travel-insurance-quote/.

Den erbjudna Avbeställningsförsäkringen tecknas samtidigt som resan bokas och börjar gälla i samma stund den betalas, tillsammans med anmälningsavgiften. Denna är ej avboknings- eller återbetalningsbar.

Allianz erbjuder även en särskild och separat kompletterande reseförsäkring för kryssande resenärer; www.magroup-online.com/LCWL/TWT/SE/sv/travel-insurance-quote/.

3 RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:

3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad.

Avbeställningskostnaden per person är alltid lägst anmälningsavgiften.

3.1.2 Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.3 Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.4 Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris.

3.1.5 Paketresor med reguljärt flyg är till viss del inte återbetalningsbara. Flygskatter och avgifter återbetalas aldrig.
3.2 Resenär som avbokar med stöd i Allianz Avbeställningsförsäkring för kryss avbokar sin resa i enlighet med WonderCruises avbokningsinstruktion och ställer sig därefter i direktontakt med försäkringsbolaget Allianz för att anmäla skadan inför reglering av densamma. Detta görs i direkt följd och enligt avtal se; claims.fga@se.falck.com

3.2.1 Vid avbokning av enstaka resenärer i hytt riskerar kvarvarande resenär/er på bokningen får bekosta tombäddstillägg om bädd kommer att stå tom i hytten. Tillägget varierar från fartyg till fartyg.

3.2.2. Resenären skall avbeställa omgående efter det att anledningen till avbeställning uppkommit och senast före incheckning på flygplatsen då resan anses vara påbörjad.

3.3 AVBESTÄLLNING AV RESA

Avbeställning skall ske på följande sätt, se även www.wondercruises.com.
3.3.1 Avbeställning skall ske omgående av Huvudresenären till arrangören på telefonnummer: 0771-34 50 00. Efter kontorstid ring 08-668 46 84 (telefonsvarare). Uppgifter som krävs för att avbokningen skall genomföras är resenärens: bokningsnummer, namn, avresedatum och rederi. Information om det är hela eller del av bokningen som omfattas av avbokningen. Har Avbeställningsförsäkring tecknats tas därefter omedelbart kontakt med försäkringsbolaget.**

3.3.2 Efter avbeställning skall belopp som resenär har tillgodo återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställning. I de fall inbetalningen av resan är gjord med kort återbetalas till samma kort som användes vid betalning, i annat fall sker återbetalning till Huvudresenären.

Avbokar du din paketresa och har tecknat separat Avbeställningsförsäkring för kryss (Allianz) och avbokningen omfattas av denna så gäller dess försäkringsvillkor. Ta genast direktkontakt med försäkringsbolaget Allianz.

4 RESENÄRENS ÄNDRINGAR AV RESAN

4.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

4.1.1 Om avtalet ändras av resenären t.ex. genom ändrad avreseort, ändrad avresedag, ändrad reslängd eller kryssning räknas detta som en avbokning och en nybokning enligt, vid ombokningstillfället, gällande pris. Ombokningsavgift tas ut i enlighet med gällande villkor för avbeställning.

4.1.2 Vid ändring av felstavat namn för paketresa med charterflyg utgår en administrativ kostnad på 500: - per person. Gäller förändringen paketresa med reguljärflyg är den administrativa kostnaden 500: - per person samt kostnad som respektive flygbolag fastställer förutsatt att flygbolaget godkänner förändringen. Utöver de kostander som flygbolagen tar ut för eventuell namnändring tillkommer kostnad som respektive rederi fastställer för det fall de godkänner förändringen då varje kryssningsbokning är att anse som personlig.

5 RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

5.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.

5.2 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, högst 500 kronor. Beloppsbegränsningen gäller inte om arrangören kan visa att den faktiska kostnaden för överlåtelsen uppgår till ett högre belopp som i sådant fall får uttas.

5.2.1 Vid överlåtelse av paketresa med charterflyg tas en administrativ kostnad ut om 500: - per person. Reguljära flygbiljetter och/eller kryssning är vanligtvis inte möjliga att överlåta. För det fall ett reguljärt flygbolag eller ett rederi väljer att ge möjligheten till en överlåtelse förbehåller vi oss rätten att debitera den faktiska kostnaden för överlåtelsen enligt respektive reguljärflygbolags villkor med tillägg för den administrativa kostnaden om 500: -. Utöver de kostander som flygbolagen tar ut för eventuell överlåtelse tillkommer den kostnad som respektive rederi fastställer för det fall de godkänner överlåtelsen då varje kryssningsbokning är att anse som personlig.

6 ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

6.1 Arrangörens rätt att ändra avtasvillkoren

6.1.1 Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att det får ske.

6.1.2 Om arrangören avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, ska arrangören underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt punkt 6.4.

6.1.3 Eventuella ändringar (t ex tidtabellsändring) meddelas per telefon, mail, brev eller SMS till Huvudresenären som genom avtalet förbinder sig att underrätta övriga resenärer på bokningen om aktuell förändring. Det är därför särskilt viktigt att de uppgifter som lämnas är korrekta och uppdateras av Huvudresenären för det fall detta är aktuellt innan tiden för avresan.

6.1.4 Arrangören förbehåller sig rätten innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter i web och/eller broschyr. Arrangören förbehåller sig också rätten att sedan avtal ingåtts företa ändringar av avtalsvillkoren för viss resa. Vid sådana ändringar gäller bestämmelser i Lag om paketresor 12 §.

6.2. Ändring av priset

6.2.1 Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:(a) ändringar i transportkostnader(b) ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller(c) ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.

6.2.2 Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet, förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i (a) - (c) ovan i denna punkt. Om till exempel en avgift enligt punkt (a) ovan ökar med 100 kronor för varje resenär, får priset för resan höjas med samma belopp. Researrangören är skyldig att på resenärens begäran redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt (a) - (c) i denna punkt föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor.

6.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivit ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor.

6.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avta lade avresedagen.

6.2.5 Prisgaranti gäller för paketresor med charterflyg från dess att anmälningsavgiften är betald. För paketresor med reguljärflyg gäller prisgarantin när slutlikviden har betalats. Prisgarantin gäller inte för nya eller höjda skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan. Prisgarantin är ömsesidig. Skulle kostnaden för resans genomförande minska innan avresan, kan resenären inte påräkna prissänkning.

6.3. Tidtabellsändringar

6.3.1 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är endast preliminära. Arrangören ska snarast och senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

6.4 Resenärens rätt att frånträda avtalet

6.4.1 Resenären får frånträda avtalet om arrangören inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.

6.4.2 Resenären ska inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet enligt föregående punkt. Gör resenären inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

6.5 Resenärens rätt till ersättningsresa

6.5.1 Frånträder resenären avtalet enligt punkt 6.4 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.

6.5.2 Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, ska resenären snarast men senast inom 14 dagar från avståendet få tillbaka vad han betalat enligt avtalet.

6.5.3 Bestämmelserna i punkterna 6.5.1 och 6.5.2 gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

6.6 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa

6.6.1 Ifall som avses i punkt 6.5 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.

6.6.2 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar:(a) att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in, eller(b) att resan inte kunnat genomföras på grund av hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

6.6.3 Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt punkterna 6.6.1 och 6.6.2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

6.6.4 Om en resa som arrangören har rätt att ställa in enligt föregående punkt ingår i en serie av resor, har arrangören rätt att häva även andra resor som ingår i samma serie under förutsättning att meddelande därom sker så snart som möjligt och i varje fall inte senare än 14 dagar före avresan (alternativt 10 dagar före avresan om resan har en varaktighet av högst 5 dagar).

Enligt ovan punkt 6.6.4 äger arrangören rätt att utan utgivande av skadestånd ställa in resan om färre personer än ett visst angivet minimiantal resenärer anmält sig till resan och resenären skriftligen informeras därom viss tid före avresan. De minimiantal som gäller för resor i denna katalog och sålunda omfattas av resenärens reseavtal är följande:

Vid resa med flyg:

Researrangören äger rätt att ställa in resan om inte samtliga i a) – d) nedan angivna minimiantal är uppfyllda senast 30 dagar före avresan.

a) Flygplanstyp med minimiantal: B737-300: 133, B737-500: 117, B737-700: 133, B737-800: 173, B747: 405, B757: 210, B767-300: 254, MD-83: 152, A320: 159, A321: 189, A330: 324.Vid resa med andra flygplanstyper än ovan nämnda, används flygplanstyp av liknande storlek för beräkning av minimiantal. b) 50 resenärer till det resmål som finns angivet på resenärens bokningsbekräftelse. c) 50 resenärer till varje inkvarteringsalternativ på den flygdestination som finns angiven på resenärens bokningsbekräftelse. d) 15 resenärer till resa bestående av fasta utflyktskombinationer.

*- Vid resa med buss: 30 resenärer.

  • Vid resa med båt: 50 resenärer
  • Vid resa med tåg: 15 personer. A-330-300 360 resenärer, A-321 191 resenärer*

6.7 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.

6.7.1 Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras.

6.7.2 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

7 ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR EFTER AVRESAN

7.1 Uteblivna prestationer

7.1.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.

7.1.2 Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska arrangören, om det är skäligt och utan extra kostnad för resenären, tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.

7.1.3 Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

7.2 Andra fel och brister

7.2.1 Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i punkt 7.1 harresenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.

7.2.2 Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

7.2.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.2.4 Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i punkterna 7.2.2 och 7.2.3 ska arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

7.3 Skadeståndets omfattning

7.3.1 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

8 REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE

8.1 Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

8.1.1 Eventuellt klagomål under resan måste omgående framföras under vistelsen till kryssningsvärden ombord för möjlighet till åtgärd. Reklamation skall ske skriftligen senast två månader efter hemkomst från resan och mailas till reklamation@tui.se

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

8.3 Om resenären under resan framför klagomål som inte är obefogade, ska arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

9 RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1 Arrangörens anvisningar

9.1.1 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

9.2 Resenärens ansvar för skada

9.2.1 Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.3 Resenären ansvarar för formaliteter

9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av (och medtagande av) biljett, giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.

Det krävs att ditt pass är giltigt i minst 6 månader beräknat från hemkomstdatum för resans genomförande

9.3.2 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

9.3.3 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits avarrangören.

9.4 Avvikande från arrangemanget

9.4.1 Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

9.4.2 Vid avvikelse enl. 9.4 sker ingen återbetalning av de delar av resan som inte utnyttjats.

9.4.3 Vid återresa med flyg ansvarar resenären själv för att säkerställa så att inte flygbolaget förändrat återresetiden, t ex vid en flygförsening.

10 TVISTLÖSNING

10.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Allmänna reklamationsnämndens webbadress: www.arn.se. Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm. Vi medverkar i alla tvistlösningsförfaranden.

10.2 Om tvisten uppstått vid gränsöverskridande e-handel, det vill säga om du bor i ett EU-land men inhandlat en vara eller tjänst via e-handel från ett annat EU-land finns naturligtvis möjlighet att vända sig direkt till Allmänna reklamationsnämnden, se punkt 10.1. From 15 februari 2016 finns även möjlighet för dig att lämna sitt klagomål på EU:s onlineplattform ec.europa.eu/consumers/odr/

11. TILLÄGGSARRANGEMANG

När så anges i web eller broschyr, eller med speciell beställning, kan extra prestationer i form av särskild inkvartering, utflykter, måltider, kvällsevenemang, barnklubbar, golf etc, erhållas mot tillägg. Vid avbeställning av tilläggsarrangemang gäller, om inte annat anges, villkoren under punkt 3 i de allmänna resevillkoren. Om dessa extra prestationer ej kan erhållas återbetalas erlagt tillägg

12. OSPECIFICERAD HYTT

Vid bokning av ospecificerad hytt (GUA, guarantee, garanti och liknande) meddelas hyttnumret vid incheckning eller på biljett. Garanti för en hytt i vald kategori, uppgradering till högra kategori kan förekomma, önskemål om läge eller annat går ej att lämna. Biljetter för ospecificerade bokningar färdigställs oftast mycket nära inpå avresa.

13 BAGAGE ombord på flyget

Det är inte tillåtet att checka in värdesaker eller stöldbegärligt gods som till exempel elektronisk utrustning, kameror, datorer, smycken, kontanter etc. Av säkerhetsskäl är farligt gods förbjudet att medföra ombord eller i incheckat bagage. Det som klassas som farligt gods är t ex vapen av olika slag, komprimerade gaser, frätande och brännbara ämnen, målarfärg, fyrverkerier samt gifter och substanser som innehåller bakterier eller virus. Läs mer om farligt gods, förbjudna föremål och övriga bagageregler under flyginformation på respektive flygbolags hemsida.

13.1 BAGAGE ombord på fartyget

Följande är inte tillåtet att medföra: Alkohol, strykjärn, stearinljus, vapen (även knivar, fickknivar, Leatherman etc), korkskruv, kaffemaskin/vattenkokare, elektriska transformatorer, brandfarlig vätska, sprängämnen (till exempel fyrverkerier), amatörradioutrustning, hockeyklubbor, rusmedel, sax, skateboard/surfbräda, mat och dryck.

Medtagna alkoholhaltiga drycker måste deklareras vid ombordstigning. Drycken förvaras ombord och återfås strax innan avstigning sista dagen på kryssningen.

14 SÄRSKILDA BEHOV OMBORD

Resenär med särskilda behov skall i direkt anslutning till bokning ställa sig i kontakt med WonderCruises för att säkerställa att kryssningen kommer att fungera utifrån fartyg och behov. Detta görs genom en försäkran där WonderCruises skriftligen informeras om eventuella medicinska (fysiska som psykiska) förhållanden. Denna kontakt är särskilt viktig för att säkerställa att vald kryssning är en lämplig resa/rekommendabelt fartyg och det är av största vikt att den avtalade kontakten sker. Vissa fartyg har hytter särskilt anpassade till yta och framkomlighet för funktionshindrade även fastän fartygen aldrig till fullo kan uppfylla kravet för en rullstolsburen persons behov av framkomlighet. Ombord finns ingen särskild service som hjälp för gäster med funktionsnedsättning eller medicinska besvär. Det är därför viktigt att tänka på att man klarar sig på egen hand eller reser tillsammans med någon som kan bidra med all nödvändig hjälp. Vissa förhållanden (till exempel användning av tenderbåtar för att ta sig i land) kan hindra från att landstiga i vissa hamnar.

15 ÄNDRING AV RESRUTT

WonderCruises kan inte garantera att fartygen alltid anlöper alla de hamnar som annonserats, eller till punkt och pricka följer planerade resrutten. Fartygets kapten har rätt att, med hänsyn till gästernas säkerhet och bekvämlighet, utelämna hamnar, anlöpa andra hamnar, avvika från den annonserade resrutten eller byta med ett annat fartyg eller en annan hamn. WonderCruises är ej heller ansvariga för underlåtelse att hålla ankomst- och avresetiderna som anges för hamnarna och det utgår ingen kompensation för eventuella avvikelser.

16 PERSONUPPGIFTER

När du beställer en resa eller andra tjänster på webben, per telefon eller vid besök hos en resebyrå eller någon av våra ombud kommer de personuppgifter du lämnar, såsom bl.a. namn, resmål, önskemål om specialkost och särskild information om ditt hälsotillstånd inför resan, att behandlas av TUI Sverige AB och i förekommande fall av andra bolag inom TUI-Group. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas av TUI:s samarbetspartners inom resebranschen, t ex flygbolag, hotell, lokala samarbetspartners på resmålet samt av TUI anlitande leverantörer av administrativa tjänster samt systemtjänster. Beroende på var ditt resmål är beläget kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Vi kommer även att behandla nödvändiga personuppgifter som du lämnar om personer i ditt resesällskap. Om du vid beställningen av resan lämnar personuppgifter om andra personer måste du vara säker på att dessa personer samtycker till det och att du har tillåtelse att lämna uppgifterna. Om lämpligt bör du även försäkra dig om att dessa förstår hur deras personuppgifter kan komma att användas av oss.

TUI Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter vi samlar in från dig. Bolaget TUI Nordic Holding AB har dock ett övergripande ansvar för hela den nordiska koncernens verksamhet och utövar ett dominerande inflytande över de nordiska bolagen. TUI Sverige AB och TUI Nordic Holding AB har därigenom ett gemensamt personuppgiftsansvar. TUI Sverige AB är dock din huvudkontakt och det är till oss du vänder oss för frågor och för att utöva dina rättigheter.

Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla erbjudanden och annan marknadsföring till dig. Du kan närsomhelst avregistrera dig från att motta sådan marknadsföring genom att kontakta oss.

TUI utför all behandling av personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vi är måna om din integritet och vill vara transparenta med hur dina personuppgifter behandlas. Dina personuppgifter tillhör dig. Vi ber dig därför att ta dig tid att läsa igenom hela vår Personuppgiftspolicy där all information om personuppgiftsbehandlingen och dina rättigheter framgår https://www.tui.se/om-tui/integritet-och-sakerhet/personuppgifter/
Du kan även kontakta oss via följande kontaktuppgifter: TUI Sverige AB org. nr. 556211-6615 +46-(0)8-720 72 00, Söder Mälarstrand 27, 117 85 Stockholm, dpo@tuinordic.com

17 FÖRBEHÅLL OM ÄNDRINGAR

WonderCruises i TUI Sverige AB reserverar sig för korrekturfel i denna publikation.

18 RESEGARANTIER

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för:

Paketresor

En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

Resegarantin gäller även följande resor om de köpts av privatpersoner:

Paketliknande resor

Resegarantin omfattar de som köper paketliknande resor, d.v.s. resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar en väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet.

Stolsförsäljning

Även den som bara har köpt en transport kan få ersättning ur resegarantin om transporten sker tillsammans med en paketresa, t.ex. på ett charterplan eller en buss. Den som bara köper en reguljär biljett är däremot inte skyddad av resegarantin.

Ansökan om ersättning ska ha kommit in till resegarantin senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.

För mer information gå in på www.kammarkollegiet.se/resegarantier/kolla-din-researrangor

eller ring Kammarkollegiet/Resegarantin på 08-700 08 00.