Paketresor - resevillkor för avtal som ingåtts före 1 augusti-2018

Avtalets innebörd

De villkor som presenteras här är villkor som reglerar avtalet mellan resenären och researrangören TUI Sverige AB. I avtalet ingår också information om det aktuella researrangemanget som finns på vår webbsida www.tui.se vilken du ska ta del av.

Allmänna och särskilda resevillkor

Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är en del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan researrangörsföreningen i Sverige och Konsumentverket den 1 september 2014. Särskilda resevillkor anges med kursiv text. Om resevillkoren är motstridiga gäller de allmänna resevillkoren såvida inte de särskilda resevillkoren är mer förmånliga för resenären.

1 AVTALET

1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.

1.1.1 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet.

Då eventuella meddelanden företrädesvis sänds per SMS och e-post är det resenärens skyldighet att uppdatera arrangören om dessa uppgifter.

1.1.2 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Intyg som visar godkännande från samtliga målsmän ska insändas till arrangören innan betalning av resan görs.

1.1.3 I avtalet ingår information om det aktuella researrangemanget, se även ”Att resa med oss"” som finns på vår hemsida www.tui.se. Här finns även särskild information och formulär för underårig, barn under 18 år, på resa på egen hand.

1.2 Arrangören ska hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.3 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den/det sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.3.1 Endast i de fall där anslutningsresa eller specialarrangemang presenteras på ett och samma resebevis som paketresan är detta att betrakta som en del av aktuell paketresa.*

1.4 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.

1.5 Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

1.5.1 En genomförd bokning med charterflyg bekräftas per mail med bokningsbekräftelse. Biljettavgift tillkommer för utskick av bokningsbekräftelse och biljett per post. Tjänsten är kostnadsfri om resenären själv ansvarar för att skriva ut bokningsbekräftelse (omgående efter bokningstillfället) och biljett (tidigast 25 dagar före avresa) för sin resa på www.tui.se. Biljetten skrivs ut under fliken "Min Sida"www.tui.se där huvudresenären skapar ett personligt konto för att säkerställa hantering av bokningen. Biljetten är personlig, är att betrakta som en värdehandling och den skall tas med på resan. Biljetten är nödvändig för resans genomförande.

En genomförd bokning med reguljärflyg bekräftas direkt vid beställning av resan och en bokningsbekräftelse sänds per mail till huvudresenären. Biljetter skrivs ut av huvudresenären ca 25 dagar före avresa i två moment under fliken ”Min Sida” där där huvudresenären skapar ett personligt konto för att säkerställa hantering av bokningen. Här skrivs dels Resebeviset ut med information om resan och hotellvoucher. Här skrivs även resesällskapets flygbiljetter ut, e-ticket. Dessa är personliga. Båda dessa dokument är nödvändiga för resans genomförande. Ovan biljetteringsprocedur gäller förutsatt att inte annat anges i din bokningsbekräftelse och resebevis.

1.6 Önskemål garanteras inte

1.7 Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. En avgift kan komma att tas ut vid korrigering av uppgifter.

Bokningsuppgifter skall alltid överensstämma med passets uppgifter.

1.8 Respektive flygbolags allmänna regler och villkor ingår och är en del av avtalet. Mer om detta på www.tui.se under flyginformation. I annat fall på respektive flygbolags egen hemsida.
1.9 En ombokning är att betrakta som en avbokning av ett tidigare ingånget avtal. Avtalad resa börjar alltid med utresan, det är inte möjligt att endast utnyttja returresa. Resenärer som inte utnyttjar delar av bokad resa eller som av någon anledning infinner sig för sent på flygplatsen eller på avtalad upphämtnings-/avreseplats förlorar rätten till resans och/eller paketresans alla delar. Någon återbetalning av resans pris sker ej.

2 BETALNING AV PRISET FÖR RESAN

2.1 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.1.1 Betalningsvillkoren kan skilja sig åt mellan paketresor med charter- och reguljärflyg och/eller biljettyp.
2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat överenskommits.

2.2.1 Betalningen skall kunna styrkas före avresan. Vid beställning av resa mindre än 40 dagar före avresan skall det totala priset för resan betalas omedelbart.

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.3.1 Beställning av resan bekräftas till TUI med en delbetalning (anmälningsavgift). Denna är, om inte annat anges vid bokning, 1.200 SEK per person till resmål inom Europa/Medelhavsländerna samt 2.000 SEK per person till övriga resmål. Anmälningsavgift för paketresor med charterflyg betalas inom fem dagar från bokningstillfället.

Observera att om delbetalningen inte är oss tillhanda inom 5 dagar avbokas resan per automatik.
2.3.2 Resterande belopp skall vara arrangören tillhanda senast 40 dagar före avresa.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

*2.4.1 För dig som reser på paketresa med TUI finns möjlighet att teckna Av- och Ombokningsskydd eller Allianz Avbeställningsförsäkring. Vilken försäkringsform som är tillämplig för din resa framgår tydligt i bokningsdialogen där även villkor för respektive försäkringsskydd visas, se även www.tui.se

De erbjudna försäkringarna tecknas samtidigt som resan bokas och börjar gälla i samma stund de betalas, tillsammans med anmälningsavgiften. Dessa är ej avboknings- eller återbetalningsbara.

3 RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:

3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad.

Avbeställningskostnaden per person är alltid lägst anmälningsavgiften.

3.1.2 Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.3 Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.4 Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris.

*3.1.5 Paketresor med reguljärt flyg är till viss del inte återbetalningsbara. Flygskatter och avgifter återbetalas aldrig.

*3.2 Resenär som tecknat avtal om TUIs Av- och Ombokningsskydd har rätt att avbeställa resan enligt 3.2-3.2.6 utan annan kostnad än expeditionsavgiften om 200:- per person.**

3.2.1 Vid avbokning av enstaka resenärer i rum/lägenhet är det en förutsättning att samtliga i rummet/lägenheten har TUIs Av- och Ombokningsskydd för att kvarvarande resenärer skall undvika rumstillägg. Om inte, krävs vid avbokning av enstaka resenär/resenärer i rummet/lägenheten ett rumstillägg av kvavarande resenär/resenärer. Tillägget varierar från hotell till hotell.

3.2.2. Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.4 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

3.2.3. Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.4 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t.ex. brand i den egna bostaden.

3.2.4. Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.2 eller 3.2.3 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.

3.2.5. Resenären skall avbeställa omgående efter det att anledningen till avbeställning uppkommit och senast före incheckning på flygplatsen då resan anses vara påbörjad. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med intyg från tredje part och uppfylla samtliga krav under punkterna 3.2.2. eller 3.2.3.

3.2.6 Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.2–3.2.4 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet resenärer utan extra kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas skall inkvarteringen ske enligt avtalet utan ytterligare kostnad för resenären. En förutsättning för att kostnadsfri "Bo kvar garanti" skall gälla är att samtliga på bokningen valt att köpa TUIs Av- och Ombokningsskydd.
3.2.7 Resenär som tecknat avtal om separat avbeställningsförsäkring (Allianz) följer vid avbokning det separata försäkringsavtalet. Försäkringsavtalet återfinns på”Min Resa” på www.tui.se

3.3 AVBESTÄLLNING AV RESA
Avbeställning skall ske på det sätt som anges i färdhandling/biljett eller * www.tui.se

3.3.1 Avbeställning skall ske omgående av huvudresenären till arrangören på telefonnummer: 0771-84 01 00 eller till den resebyrå som bokat resan. Efter kontorstid ring 08- 668 46 84 (telefonsvarare). Uppgifter som krävs för att avbokningen skall genomföras är resenärens: bokningsnummer, namn, avresedatum, resmål. Avbokningsinstruktion finns även på www.tui.se och på biljett/resebevis.
Avbeställer du din paketresa och har tecknat TUIs Av- och Ombokningsskydd vid bokning av din resa, se punkt; 3.3.2 – 3.3.4

3.3.2 Senast 7 dagar efter avbeställningen skall läkarintyg beträffande akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall och i förekommande fall släktskapsintyg vara TUI tillhanda. Intygen skall innehålla alla för avbokningen relevanta uppgifter såsom: a) Läkarens uttryckliga avrådan att delta i avtalat researrangemang, b) diagnos, c) dag för första behandling/undersökning, d) datum för eventuellbehandling/undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande att resa eller motsvarande enligt 3.2.3. Läkarintyget/intyget skall mailas till: intyg@tui.se

Av- och Ombokningsskydd och Avbeställningsförsäkring gäller enbart resans pris, inte eventuellt uppkomna kostnader i samband med kreditköp och liknande. Expeditionsavgift om 200: – återbetalas ej vid avbokning. Ej heller kostnad för Av- och Ombokningsskydd, Avbeställningsförsäkring eller serviceavgift.

3.3.3 Efter avbeställning skall belopp som resenär har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställning och visat, godkänt skäl till detta. Har resenären tecknat Av- och Ombokningsskydd skall godkända intyg kommit arrangören tillhanda innan återbetalning kan ske.

3.3.4 I de fall inbetalningen av resan är gjord med kort återbetalas till samma kort som användes vid betalning, i annat fall sker återbetalning till huvudresenären.
Avbokar du din paketresa och har tecknat separat Avbeställningsförsäkring (Allianz) gäller dess försäkringsvillkor som är en del av avtalet och återfinns på ”Min Sida”www.tui.se

4 RESENÄRENS ÄNDRINGAR AV RESAN

4.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

4.1.1 Om avtalet ändras av resenären t.ex. genom ändrad avreseort, ändrad avresedag, ändrad reslängd eller hotellbyte räknas detta som en avbokning och en nybokning enligt, vid ombokningstillfället, gällande pris. Ombokningsavgift tas ut i enlighet med gällande villkor för avbeställning. För resenärer som tecknat TUIs Av- och Ombokningsskydd gäller villkoren för dessa. Vid ändring av en paketresa med reguljärflyg tas en serviceavgift på 500: - per ombokning ut. Mer om detta på www.tui.se.

4.1.2 Vid ändring av felstavat namn för paketresa med charterflyg utgår en serviceavgift på 300: - per person. Gäller förändringen paketresa med reguljärflyg är serviceavgiften 500: - per person samt kostnad som respektive flygbolag fastställer förutsatt att flygbolaget godkänner förändringen.

5 RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

5.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.

5.2 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, högst 500 kronor. Beloppsbegränsningen gäller inte om arrangören kan visa att den faktiska kostnaden för överlåtelsen uppgår till ett högre belopp som i sådant fall får uttas.

5.2.1 Vid överlåtelse av paketresa med charterflyg tas en serviceavgift ut om 500: - per person. Reguljära flygbiljetter är vanligtvis inte möjliga att överlåta. För det fall ett reguljärt flygbolag väljer att ge möjligheten till en överlåtelse förbehåller vi oss rätten att debitera den faktiska kostnaden för överlåtelsen enligt respektive reguljärflygbolags villkor med tillägg för serviceavgiften om 500: -.
6 ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

6.1 Arrangörens rätt att ändra avtasvillkoren

6.1.1 Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att det får ske.

6.1.2 Om arrangören avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, ska arrangören underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt punkt 6.4.

6.1.3 Eventuella ändringar (t ex tidtabellsändring) meddelas per telefon, e-post, brev eller SMS till huvudresenären som genom avtalet förbinder sig att underrätta övriga resenärer på bokningen om aktuell förändring. Det är därför särskilt viktigt att de uppgifter som lämnas är korrekta och uppdateras för det fall detta är aktuellt innan tiden för avresan.

6.1.4 Arrangören förbehåller sig rätten innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter i web och/eller broschyr. Arrangören förbehåller sig också rätten att sedan avtal ingåtts företa ändringar av avtalsvillkoren för viss resa. Vid sådana ändringar gäller bestämmelser i Lag om paketresor 12 §.
6.2. Ändring av priset

6.2.1 Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
(a) ändringar i transportkostnader
(b) ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller
(c) ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.

6.2.2 Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet, förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i (a) - (c) ovan i denna punkt. Om till exempel en avgift enligt punkt (a) ovan ökar med 100 kronor för varje resenär, får priset för resan höjas med samma belopp. Researrangören är skyldig att på resenärens begäran redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt (a) - (c) i denna punkt föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor.

6.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivit ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor.

6.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avta lade avresedagen.

6.2.5 Prisgaranti gäller för paketresor med charterflyg från dess att anmälningsavgiften är betald. För paketresor med reguljärflyg gäller prisgarantin när slutlikviden har betalats. Prisgarantin gäller inte för nya eller höjda skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan. Prisgarantin är ömsesidig. Skulle kostnaden för resans genomförande minska innan avresan, kan resenären inte påräkna prissänkning.

6.3. Tidtabellsändringar

6.3.1 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är endast preliminära. Arrangören ska snarast och senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

6.4 Resenärens rätt att frånträda avtalet

6.4.1 Resenären får frånträda avtalet om arrangören inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.

6.4.2 Resenären ska inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet enligt föregående punkt. Gör resenären inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

6.5 Resenärens rätt till ersättningsresa

6.5.1 Frånträder resenären avtalet enligt punkt 6.4 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.

6.5.2 Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, ska resenären snarast men senast inom 14 dagar från avståendet få tillbaka vad han betalat enligt avtalet.

6.5.3 Bestämmelserna i punkterna 6.5.1 och 6.5.2 gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

6.6 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa

6.6.1 Ifall som avses i punkt 6.5 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.

6.6.2 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar:
(a) att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in, eller
(b) att resan inte kunnat genomföras på grund av hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

6.6.3 Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt punkterna 6.6.1 och 6.6.2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

6.6.4 Om en resa som arrangören har rätt att ställa in enligt föregående punkt ingår i en serie av resor, har arrangören rätt att häva även andra resor som ingår i samma serie under förutsättning att meddelande därom sker så snart som möjligt och i varje fall inte senare än som anges ovan under punkt 5.4.1, dvs 14 dagar före avresan (alternativt 10 dagar före avresan).

Enligt ovan punkt 6.6.4 äger arrangören rätt att utan utgivande av skadestånd ställa in resan om färre personer än ett visst angivet minimiantal resenärer anmält sig till resan och resenären skriftligen informeras därom viss tid före avresan. De minimiantal som gäller för resor i denna katalog och sålunda omfattas av resenärens reseavtal är följande:

Vid resa med flyg:

Researrangören äger rätt att ställa in resan om inte samtliga i a) – d) nedan angivna minimiantal är uppfyllda senast 30 dagar före avresan.

a) Flygplanstyp med minimiantal: B737-300: 133, B737-500: 117, B737-700: 133, B737-800: 173, B747: 405, B757: 210, B767-300: 254, MD-83: 152, A320: 159, A321: 189, A330: 324.Vid resa med andra flygplanstyper än ovan nämnda, används flygplanstyp av liknande storlek för beräkning av minimiantal.
_b) 50 resenärer till det resmål som finns angivet på resenärens bokningsbekräftelse.
c) 50 resenärer till varje inkvarteringsalternativ på den flygdestination som finns angiven på resenärens bokningsbekräftelse.
d) 15 resenärer till resa bestående av fasta utflyktskombinationer.__

Vid resa med buss: 30 resenärer.
Vid resa med båt: 50 resenärer
Vid resa med tåg: 15 personer. A-330-300 360 resenärer, A-321 191 resenärer

6.7 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.

6.7.1 Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras.

6.7.2 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

6.7.3 Avtalad resa börjar alltid med utresan, det är inte möjligt att endast utnyttja returresa. Resenärer som inte utnyttjar delar av bokad resa eller som av någon anledning infinner sig för sent på flygplatsen eller på avtalad upphämtnings-/avreseplats förlorar rätten till resans och/eller paketresans alla delar. Någon återbetalning av resans pris sker ej.

7 ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR EFTER AVRESAN

7.1 Uteblivna prestationer

7.1.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.

7.1.2 Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska arrangören, om det är skäligt och utan extra kostnad för resenären, tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.

7.1.3 Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

7.2 Andra fel och brister

7.2.1 Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i punkt 7.1 harresenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.

7.2.2 Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

7.2.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.2.4 Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i punkterna 7.2.2 och 7.2.3 ska arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

7.3 Skadeståndets omfattning

7.3.1 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

8 REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE

8.1 Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

8.1.1 Eventuellt klagomål under resan måste omgående framföras under vistelsen till TUIs personal på resmålet för möjlighet till åtgärd. Reser du till ett resmål utan personlig guideservice ringer du ditt telefonnummer till Guide Online för att anmäla kvalitetsbrist under resan. Reklamation skall ske skriftligen senast två månader efter hemkomst från resan www.tui.se/kundservice/kontakta-oss/reklamation

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

8.3 Om resenären under resan framför klagomål som inte är obefogade, ska arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

9 RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1 Arrangörens anvisningar

9.1.1 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

9.2 Resenärens ansvar för skada

9.2.1 Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.3 Resenären ansvarar för formaliteter

9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av (och medtagande av) biljett, giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.

9.3.2 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

9.3.3 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits avarrangören.

9.4 Avvikande från arrangemanget

9.4.1 Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

9.4.2 Vid avvikelse enl. 9.4 sker ingen återbetalning av de delar av resan som inte utnyttjats.

9.4.3 Resenärer som avviker från sitt bokade researrangemang, reser på egen hand eller på ”Endast Flyg” är skyldiga att kontakta researrangören vid ankomsten till resmålet för att inhämta kontaktuppgifter för att på egen hand kontrollera återresetiden för hemresan. Resenärer som reser på charterflyg skall i dessa fall kontakta arrangören senast 24 timmar innan angiven återresetid för kontroll av uppgifter om hemresan. Resenären ansvarar för att efter det hålla sig uppdaterad om flygtiderna ändras, t ex vid en flygförsening. __**Resenärer som reser på paketresa med reguljärflyg och har tillgång till länken Check My Trip under fliken Min Sida på www.tui.se kontrollerar där sin återresetid.__

10 TVISTLÖSNING

10.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Allmänna reklamationsnämndens webbadress: www.arn.se .Adress: Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm. Vi medverkar i alla tvistlösningsförfaranden.
10.2 Om tvisten uppstått vid gränsöverskridande e-handel, det vill säga om du bor i ett EU-land men inhandlat en vara eller tjänst via e-handel från ett annat EU-land finns naturligtvis möjlighet att vända sig direkt till Allmänna reklamationsnämnden, se punkt 10.1. From 15 februari 2016 finns även möjlighet för dig att lämna sitt klagomål på EU:s onlineplattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/

11. INKVARTERING

För inkvartering gäller att endast den resenär som beställt inkvarteringen får bo där. Oavsett det finns en tom säng i rummet får resenären ändå inte inkvartera annan person i rummet.
12. TILLÄGGSARRANGEMANG

När så anges i web eller broschyr, eller med speciell beställning, kan extra prestationer i form av särskild inkvartering, utflykter, måltider, kvällsevenemang, barnklubbar, golf etc, erhållas mot tillägg. Vid avbeställning av tilläggsarrangemang gäller, om inte annat anges, villkoren under punkt 3 i de allmänna resevillkoren. Om dessa extra prestationer ej kan erhållas återbetalas erlagt tillägg.
13. BAGAGE

Det är inte tillåtet att checka in värdesaker eller stöldbegärligt gods som till exempel elektronisk utrustning, kameror, datorer, smycken, kontanter etc. Av säkerhetsskäl är farligt gods förbjudet att medföra ombord eller i incheckat bagage. Det som klassas som farligt gods är tex vapen av olika slag, komprimerade gaser, frätande och brännbara ämnen, målarfärg, fyrverkerier samt gifter och substanser som innehåller bakterier eller virus. Läs mer om farligt gods, förbjudna föremål och övriga bagageregler under flyginformation på respektive flygbolags hemsida.

Är du osäker på vilken bagagefrivikt som tillåts se www.tui.se under flyginformation.

För dig som reser på Endast Flyg ingår endast handbagaget i resans pris. Eventuell bokning av incheckat bagage är ett valfritt tillägg som görs vid beställning av resan.

14. PERSONUPPGIFTER
När du beställer en resa eller andra tjänster på webben, per telefon eller vid besök hos en resebyrå eller någon av våra ombud kommer de personuppgifter du lämnar, såsom bl.a. namn, resmål, önskemål om specialkost och särskild information om ditt hälsotillstånd inför resan, att behandlas av TUI Sverige AB och i förekommande fall av andra bolag inom TUI-Group. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas av TUI:s samarbetspartners inom resebranschen, t ex flygbolag, hotell, lokala samarbetspartners på resmålet samt av TUI anlitande leverantörer av administrativa tjänster samt systemtjänster. Beroende på var ditt resmål är beläget kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
Vi kommer även att behandla nödvändiga personuppgifter som du lämnar om personer i ditt resesällskap. Om du vid beställningen av resan lämnar personuppgifter om andra personer måste du vara säker på att dessa personer samtycker till det och att du har tillåtelse att lämna uppgifterna. Om lämpligt bör du även försäkra dig om att dessa förstår hur deras personuppgifter kan komma att användas av oss.
TUI Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter vi samlar in från dig. Bolaget TUI Nordic Holding AB har dock ett övergripande ansvar för hela den nordiska koncernens verksamhet och utövar ett dominerande inflytande över de nordiska bolagen. TUI Sverige AB och TUI Nordic Holding AB har därigenom ett gemensamt personuppgiftsansvar. TUI Sverige AB är dock din huvudkontakt och det är till oss du vänder oss för frågor och för att utöva dina rättigheter.
Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla erbjudanden och annan marknadsföring till dig. Du kan närsomhelst avregistrera dig från att motta sådan marknadsföring genom att kontakta oss.
TUI utför all behandling av personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vi är måna om din integritet och vill vara transparenta med hur dina personuppgifter behandlas. Dina personuppgifter tillhör dig. Vi ber dig därför att ta dig tid att läsa igenom hela vår Personuppgiftspolicy där all information om personuppgiftsbehandlingen och dina rättigheter framgår www.tui.se/om-tui/integritet-och-sakerhet/personuppgifter/
Du kan även kontakta oss via följande kontaktuppgifter: TUI Sverige AB org. nr. 556211-6615, Söder Mälarstrand 27, 117 85 Stockholm. Tel: 08-720 72 00, E-post: dpo@tuinordic.com
15. FÖRBEHÅLL OM ÄNDRINGAR

TUI reserverar sig för korrekturfel i denna publikation.