Paketresor - resevillkor för avtal som ingåtts mellan 1 augusti-2018 – 12 september 2019

Avtalets innebörd

De villkor som presenteras här är villkor som reglerar avtalet mellan resenären och researrangören TUI Sverige AB. I avtalet ingår också information om det aktuella researrangemanget som finns på vår webbsida www.tui.se vilken du ska ta del av.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR

För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan. De särskilda villkoren anges i kursiv text.

Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverande av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären.

De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.

1. AVTALET
1.1 Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärernas beställning om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.

1.1.1 Avtalet ingås och blir bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Anmälningsavgift kan även vara att anse som en delsumma av en slutlikvid.

1.2 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra förändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenär

1.3 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället.

1.3.1 I avtalet ingår information om det aktuella researrangemanget, se även ”Att resa med oss” som finns på vår hemsida www.tui.se och bokar du själv på webben finner du särskild information och formulär för underårig under; "Att-resa-med-oss/resa-med-barn/intyg

1.4 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som skall gälla för resan.

1.5 Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.

1.5.1. Allmän information om pass och visum lämnas på www.tui.se i delen; att resa med oss.

1.6 Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.

1.6.1 Allmän information om hälsobestämmelser för resmålen lämnas på www.tui.se i delen; hälsa och särskilda behov.

1.6.2. Resenären svarar själv för att inhämta anvisningar om särskilda behov som anknyter till det egna hälsotillståndet. Resenären ansvarar även för att ta reda på vilka regler som gäller på resmålet som relaterar till det personliga behovet. Resenären skall också respektera och följa de lagar och regler som gäller i de länder som besöks. Mer information finns på UD:s reseinformation.

1.7 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.

1.8 Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören.

1.9 Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete rättelsen medför. Om felaktigheter beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för denne.

1.10 Huvudresenären skall omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

1.10.1 Eventuella meddelanden från arrangören ifrån bokningstillfället till hemresans genomförande sänds per SMS och e-post.

1.11 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan skall kunna genomföras. Resenären ska isåfall få tydlig information om detta snarast vid bokningstillfället.

1.12 Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte använda en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.

1.12.1 Endast flyg eller så kallad stolsförsäljning faller inte under paketreselagen utan är endast en flygtransport. Betalningskrav och avbokningsregler följer i övrigt nedan avtal.

1.12.2 En ombokning är att betrakta som en avbokning av ett tidigare ingånget avtal. Det nya bokningsnumret anges genom att slutsiffran i bokningsnumret förändras.

1.12.3 Respektive flygbolags allmänna regler och villkor ingår och är en del av avtalet. Mer om detta på www.tui.se under flyginformation. I annat fall på respektive flygbolags egen hemsida.

1.12.4 En genomförd bokning med charterflyg bekräftas per mail med bokningsbekräftelse till huvudresenär. Tjänsten är kostnadsfri om resenären själv svarar för att skriva ut bokningsbekräftelse (omgående efter bokningstillfället) och biljett (tidigast 25 dagar före avresa) för sin resa på www.tui.se. Biljetten skrivs ut under fliken ”Min Sida”www.tui.se där huvudresenären skapar ett personligt konto för att säkerställa hantering av bokningen. Biljettavgift tillkommer för postalt utskick av bokningsbekräftelse och biljett. Biljetten är nödvändig för resans genomförande.

2. PRIS OCH BETALNING

2.1 Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

2.1.1 Till obligatoriska skatter räknas inte eventuella lokala skatter som kan påräknas av lokala myndigheter. I sådant fall informeras resenären innan bokningstillfället/eller innan avresan. Skatten kan dock komma att tas ut på desitnationen av exempelvis flygplatsmyndighet, hotell eller liknande beroende av skattens art.

2.2 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2.1 Hela resans pris skall vara arrangören tillhanda senast 40 dagar före resans genomförande. Betalningsvillkoren kan skilja sig åt mellan paketresor med charter- eller reguljärflyg och/eller biljettyp och ges i sådant fall innan avtal ingås.

2.2.2 Om delbetalningen inte är oss tillhanda inom 5 dagar avbokas resan per automatik.

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.3.1 Beställning av resan bekräftas till TUI med en delbetalning (anmälningsavgift). Denna är, om inte annat anges vid bokning, 2 000SEK per person till resmål inom Europa/Medelhavsländerna samt 4 000SEK per person till övriga resmål. Anmälningsavgift för paketresor med charterflyg betalas inom föreskriven tid dock senast fem dagar från bokningstillfället. Betalningsvillkoren kan skilja sig åt mellan paketresor med charter- eller reguljärflyg och/eller biljettyp.

2.3.2 Resterande belopp skall vara arrangören tillhanda senast 40 dagar före avresa om inte annat avtalats vid bokningstillfället.

Vid beställning av resa mindre än 40 dagar före avresan skall det totala priset för resan betalas omedelbart och betalning skall kunna styrkas före avresan.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.

2.5 Om inte annat uttryckligen framgår, är resan pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid inkvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för flera personer än en har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift.

2.6 Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma.

2.6.1 För resenärer som valt TUIs paketresa med charterflyg finns möjlighet att teckna Av- och Ombokningsskydd. Vi erbjuder även Allianz avbeställningsförsäkring. Vilken försäkringsform som är tillämplig för din resa framgår tydligt i bokningsdialogen där även villkor för respektive försäkringsskydd visas, se även www.tui.se. De erbjudna försäkringarna tecknas samtidigt som resan bokas och börjar gälla i samma stund de betalas, tillsammans med anmälningsavgiften. Dessa är ej avboknings- eller återbetalningsbara.

2.6.2 När du bokat erbjudandet ”Semesterklippet” ingår du avtal om att direktbetala resan vid bokningstillfället. Reseavtalet blir då bindande. De ordinarie Av- och Ombokningsreglerna börjar automatiskt gälla vid betalningen varför det är särskilt viktigt att du också redan tagit ställning till att teckna Av- och Ombokningsskydd då det inte går att lägga till i efterhand.

3. RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

3.1.1 Om avtalet ändras av resenären som till exempel genom ändrad avreseort, avresedag, reslängd eller hotellbyte räknas detta som en avbokning och en nybokning enligt vid ombokningstillfället gällande pris. Ombokningsavgift tas ut i enlighet med gällande villkor för avbeställning. För resenärer som tecknat TUIs Av- och Ombokningsskydd gäller villkoren för dessa. Vid ändring av en paketresa med reguljärflyg tas en serviceavgift på 500: - per ombokning ut. Mer om detta på www.tui.se.

3.1.2 Vid ändring av felstavat namn för paketresa med charterflyg utgår en serviceavgift på 300:- per person. Gäller förändringen paketresa med reguljärflyg är serviceavgiften 500:- per person samt kostnad som respektive flygbolag fastställer, förutsatt att flygbolaget godkänner förändringen.

3.1.3 Har inbokningen skett av ett företag utanför arrangören TUI krävs det att också avbokningen sker till ett och samma företag vilket framgår i bokningsdialogen och eller bokningsbekräftelsen.

3.2 Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbats av till följd av avbeställningen. Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställningsavgifter, har arrangören rätt till skälig avbeställningsavgift.

3.2.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad.

3.2.2 Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.2.3 Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.2.4 Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris.

3.2.5 Paketresor med reguljärt flyg är till viss del inte återbetalningsbara. Reguljära flygskatter och avgifter återbetalas aldrig.

3.2.6 Avbeställning skall ske omgående av huvudresenären till arrangören på telefonnummer: 0771-84 01 00 eller till den resebyrå som bokat resan. Efter kontorstid ring 08- 668 46 84 (telefonsvarare). Uppgifter som krävs för att avbokningen skall genomföras är resenärens: bokningsnummer, namn, avresedatum, resmål. Avbokningsinstruktion finns även på www.tui.se och på biljett/resebevis.
Avbeställer du din paketresa och har tecknat TUIs Av- och Ombokningsskydd vid bokning av din resa, se punkt; 3.2.7- 3.2.9.

3.2.7 För dig som tecknat TUIs Av och Ombokningsskydd och tvingas avboka din resa med stöd i detta: Senast 7 dagar efter avbeställningen skall läkarintyg beträffande akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall och i förekommande fall släktskapsintyg vara TUI tillhanda. Intygen skall innehålla alla för avbokningen relevanta uppgifter såsom: a) Läkarens uttryckliga avrådan att delta i avtalat researrangemang, b) diagnos, c) dag för första behandling/undersökning, d) datum för eventuellbehandling/undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande att resa eller motsvarande enligt 3.2.12. Läkarintyget/intyget skall mailas till: intyg@tui.se
Av- och Ombokningsskydd och Avbeställningsförsäkring gäller enbart resans pris, inte eventuellt uppkomna kostnader i samband med kreditköp och liknande. Expeditionsavgift om 200:– per person återbetalas ej vid avbokning. Ej heller kostnad för Av- och Ombokningsskydd, Avbeställningsförsäkring eller serviceavgift.

3.2.8 Efter avbeställning skall belopp som resenär har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställning och visat, godkänt skäl till detta. Har resenären tecknat Av- och Ombokningsskydd skall godkända intyg kommit arrangören tillhanda innan återbetalning kan ske.

3.2.9 I de fall inbetalningen av resan är gjord med kort återbetalas till samma kort som användes vid betalning, i annat fall sker återbetalning till huvudresenären.

Avbokar du din paketresa och har tecknat separat Avbeställningsförsäkring (Allianz) eller annan försäkring gäller dess försäkringsvillkor som är en del av avtalet och återfinns på ”Min Sida” www.tui.se

3.2.10 Resenär som tecknat avtal om TUIs Av- och Ombokningsskydd har rätt att avbeställa resan enligt 3.2.10-3.2.16 utan annan kostnad än expeditionsavgiften om 200:- per person.

3.2.11 Vid avbokning av enstaka resenärer i rum/lägenhet är det en förutsättning att samtliga i rummet/lägenheten har TUIs Av- och Ombokningsskydd för att kvarvarande resenärer skall undvika rumstillägg. Om inte, krävs vid avbokning av enstaka resenär/resenärer i rummet/lägenheten ett rumstillägg av kvavarande resenär/resenärer. Tillägget varierar från hotell till hotell.

3.2.12 Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.1.1 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

3.2.13 Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.1.1 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t.ex. brand i den egna bostaden.

3.2.14 Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.12-3.2.13 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.

3.2.15 Resenären skall avbeställa omgående efter det att anledningen till avbeställning uppkommit och senast före incheckning på flygplatsen då resan anses vara påbörjad. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med intyg från tredje part och uppfylla samtliga krav under punkterna 3.2.12-3.2.13.

3.2.16 Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.12-3.2.14 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet resenärer utan extra kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas skall inkvarteringen ske enligt avtalet utan ytterligare kostnad för resenären. En förutsättning för att kostnadsfri "Bo kvar garanti" skall gälla är att samtliga på bokningen valt att köpa TUIs Av- och Ombokningsskydd.

3.2.17 Resenär som tecknat avtal om separat avbeställningsförsäkring (Allianz) följer vid avbokning det separata försäkringsavtalet. Försäkringsavtalet återfinns på ”Min Sida” www.tui.se

4. RESENÄRERNS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan till exempel vara att transportföretaget eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler ska godta bytet av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresan anses alltid gjorts i skälig tid.

4.1.1 Överlåtelse av paketresa med reguljärflyg är vanligtvis inte genomförbar då dessa biljetter är strikt personliga och vanligtvis inte möjliggör en överlåtelse.

4.2 Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören skall visa hur kostnaden beräknats.

4.2.1 Vid överlåtelse av paketresa med charterflyg tas en serviceavgift ut om 500:- per person. Reguljära flygbiljetter är vanligtvis inte möjliga att överlåta. För det fall ett reguljärt flygbolag väljer att ge möjligheten till en överlåtelse förbehåller vi oss rätten att debitera den faktiska kostnaden för överlåtelsen enligt respektive reguljärflygbolags givna information/villkor med tillägg för serviceavgiften om 500:-.

4.3 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnaderna som överlåtelsen medför.

5. ÄNDRINGAR FÖRE RESAN
5.1 Ändring av avtalsvillkor

Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt i ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.

5.1.1 Eventuella ändringar (t ex tidtabellsändring) meddelas per telefon, e-post, brev eller SMS till huvudresenären som genom avtalet förbinder sig att underrätta övriga resenärer på bokningen om aktuell förändring. Det är därför särskilt viktigt att de uppgifter som lämnas är korrekta och uppdateras för det fall detta är aktuellt innan tiden för avresan.

5.1.2 Arrangören förbehåller sig rätten innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter i web och/eller broschyr. Arrangören förbehåller sig också rätten att sedan avtal ingåtts företa ändringar av avtalsvillkoren för viss resa i enlighet med 5.1.

5.2 Ändring av priset

5.2.1 Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser.

5.2.2 Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100:- per bokning.

5.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.

5.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla motivering till ändringen och en uträkning.

5.2.5 Priset får inte höjas och behöver heller inte sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

5.2.6 Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt 5.2.1. Isåfall behöver heller inte arrangören sänka priset enligt 5.2.3

5.2.7 Prisgaranti gäller för paketresor med charterflyg från dess att anmälningsavgiften är betald. För paketresor med reguljärflyg gäller prisgarantin när slutlikviden har betalats. Prisgarantin gäller inte för nya eller höjda skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan. Prisgarantin är ömsesidig. Skulle kostnaden för resans genomförande minska innan avresan, kan resenären inte påräkna prissänkning.

5.3 Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift

5.3.1 Om resenären vill säga upp avtalet på grund av väsentlig ändring, till exempel om priset höjs med mer än 8 % av paketresans totalpris, måste resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp inom en av researrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade resenären om ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.

5.3.2 Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris.

5.4 Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser

5.4.1 Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av det oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extra ordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer 5.3.2.

5.4.2 Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.

5.4.3 För att utreda om händelsen är av en sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. En gällande avrådan från UD ska alltid anses utgöra grund för uppsägning.

6. ARRANGÖRENS ANSVAR FÖR PAKETRESANS GENOMFÖRANDE
6.1 Bristande genomförande

Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.1.1 Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

6.2 Väsentliga fel

6.2.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.

6.2.2 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1, kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.3 Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som arrangören inte har avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.4 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1, eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar transport och resenären befinner sig på resmålet.

7. OM PRISAVDRAG OCH SKADESTÅND

7.1 Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på resenären.

7.2 Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på resenären eller tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.

7.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som arrangören har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.4 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenärerna inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättats om att resan ställts in.

  • 20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar
  • 7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar
  • 48 timmar före avresa om resan varar kortare än 2 dagar

7.4.1 Enligt ovan punkt 7.4 äger arrangören rätt att utan utgivande av skadestånd ställa in resan om färre personer än ett visst angivet minimiantal resenärer anmält sig till resan och resenären skriftligen informerats i enlighet med punkt 7.4. Om en resa som arrangören har rätt att ställa in ingår i en serie av resor, har arrangören rätt att häva även andra resor som ingår i samma serie under förutsättning att meddelande sker så snart som möjligt. De minimiantal som gäller för resor i aktuellt avtal är följande:

Vid resa med flyg:

Researrangören äger rätt att ställa in resan om inte samtliga i a) – d) nedan angivna minimiantal är uppfyllda i enlighet med punkt 7.4.

a) Flygplanstyp med minimiantal: B737-300: 133, B737-500: 117, B737-700: 133, B737-800: 173, B747: 405, B757: 210, B767-300: 254, MD-83: 152, A320: 159, A321: 189, A330: 324.Vid resa med andra flygplanstyper än ovan nämnda, används flygplanstyp av liknande storlek för beräkning av minimiantal.

b) 50 resenärer till det resmål som finns angivet på resenärens bokningsbekräftelse.
c) 50 resenärer till varje inkvarteringsalternativ på den flygdestination som finns angiven på resenärens bokningsbekräftelse.
d) 15 resenärer till resa bestående av fasta utflyktskombinationer.

Vid resa med buss: 30 resenärer.
Vid resa med båt: 50 resenärer
Vid resa med tåg: 15 personer. A-330-300 360 resenärer, A-321 191 resenärer

7.5 skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.

7.6 Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

8. REKLAMATION

8.1 Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunder ha avhjälpt felet.

8.1.1 Eventuellt klagomål under resan ska omgående framföras under vistelsen till TUIs personal på resmålet för möjlighet till åtgärd. Om resmålet ej har personlig guideservice anmäls klagomålet under resan till Guide Online.

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

9. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1 Arrangörens anvisningar

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

9.2 Resenärens ansvar för skada

Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.3 Resenärens ansvar för formaliteter

9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.

9.3.2 Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören.

9.3.3 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

9.3.4 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahålls av arrangören.

9.3.5 För inkvartering gäller att endast den resenär som beställt och avtalat om inkvartering får bo i avsett rum oavsett om där finns en tom säng till förfogande.

9.4 Avvikande från researrangemanget

Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

9.4.1 Vid avvikelse enligt punkt 9.4 sker ingen återbetalning av de delar av resan som inte utnyttjats.

9.4.2 Resenärer som avviker från sitt bokade researrangemang, reser på egen hand eller på ”Endast Flyg” är skyldiga att kontakta researrangören vid ankomsten till resmålet för att inhämta kontaktuppgifter för att själva kontrollera återresetiden för hemresan. Resenärer som reser på charterflyg skall i dessa fall kontakta arrangören senast 24 timmar innan angiven återresetid för kontroll av uppgifter om hemresan. Resenären ansvarar för att efter det hålla sig uppdaterad om flygtiderna ändras, t ex vid en flygförsening. Resenärer som reser på paketresa med reguljärflyg och har tillgång till länken Check My Trip och kontrollerar där återresetid.

10. ARRANGÖRENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA ASSISTANS

Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.

10.1 Assistans och eller hjälp enligt punkt 10 kan ske i form av personligt stöd, hjälp via lokal samarbetspartner eller stöd via TUI Service Centers personliga- eller online guider beroende på omständighet som sådan och resans beskaffenhet.

11. TVISTLÖSNING

11.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform http://ec.europa.eu/odr.

11.1.1 Reklamation av upplevd kvalitetsbrist skall ske skriftligen senast två månader efter hemkomst från resan www.tui.se/kundservice/kontakta-oss/reklamation

12. TILLÄGGSARRANGEMANG

När så anges i web eller i specialbeställning, kan extra prestationer i form av särskild inkvartering, utflykter, måltider, kvällsevenemang, barnklubbar, golf etc, erhållas mot tillägg. Vid avbeställning av tilläggsarrangemang gäller, om inte annat anges, villkoren under punkt 3 i de allmänna resevillkoren. Om dessa extra prestationer ej kan erhållas återbetalas erlagt tillägg.

13. BAGAGE
13.1 Bagagerestriktioner

Det är inte tillåtet att checka in värdesaker eller stöldbegärligt gods som till exempel elektronisk utrustning, kameror, datorer, smycken, kontanter etc. Av säkerhetsskäl är farligt gods förbjudet att medföra ombord eller i incheckat bagage. Det som klassas som farligt gods är t ex vapen av olika slag, komprimerade gaser, frätande och brännbara ämnen, målarfärg, fyrverkerier samt gifter och substanser som innehåller bakterier eller virus. Läs mer om farligt gods, förbjudna föremål och övriga bagageregler under flyginformation på respektive flygbolags hemsida.
Är du osäker på vilken bagagefrivikt som tillåts se www.tui.se under flyginformation.

13.2 Incheckat bagage

Incheckat bagage ingår vanligtvis inte i resan om det inte särskilt anges vid bokningstillfället. I bokningsdialogen framgår information om bagagefrivikt och incheckat bagage, övrig information under www.tui.se flyginformation.

14. PERSONUPPGIFTER

När du beställer en resa eller andra tjänster på webben, per telefon eller vid besök hos en resebyrå eller någon av våra ombud kommer de personuppgifter du lämnar, såsom bl.a. namn, resmål, önskemål om specialkost och särskild information om ditt hälsotillstånd inför resan, att behandlas av TUI Sverige AB och i förekommande fall av andra bolag inom TUI-Group. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas av TUI:s samarbetspartners inom resebranschen, t ex flygbolag, hotell, lokala samarbetspartners på resmålet samt av TUI anlitande leverantörer av administrativa tjänster samt systemtjänster. Beroende på var ditt resmål är beläget kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
Vi kommer även att behandla nödvändiga personuppgifter som du lämnar om personer i ditt resesällskap. Om du vid beställningen av resan lämnar personuppgifter om andra personer måste du vara säker på att dessa personer samtycker till det och att du har tillåtelse att lämna uppgifterna. Om lämpligt bör du även försäkra dig om att dessa förstår hur deras personuppgifter kan komma att användas av oss.
TUI Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter vi samlar in från dig. Bolaget TUI Nordic Holding AB har dock ett övergripande ansvar för hela den nordiska koncernens verksamhet och utövar ett dominerande inflytande över de nordiska bolagen. TUI Sverige AB och TUI Nordic Holding AB har därigenom ett gemensamt personuppgiftsansvar. TUI Sverige AB är dock din huvudkontakt och det är till oss du vänder oss för frågor och för att utöva dina rättigheter.
Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla erbjudanden och annan marknadsföring till dig. Du kan närsomhelst avregistrera dig från att motta sådan marknadsföring genom att kontakta oss.

TUI utför all behandling av personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vi är måna om din integritet och vill vara transparenta med hur dina personuppgifter behandlas. Dina personuppgifter tillhör dig. Vi ber dig därför att ta dig tid att läsa igenom hela vår Personuppgiftspolicy där all information om personuppgiftsbehandlingen och dina rättigheter framgår www.tui.se/om-tui/integritet-och-sakerhet/personuppgifter/
Du kan även kontakta oss via följande kontaktuppgifter vid frågor kring denna personuppgiftspolicy:
TUI Sverige AB org. nr. 556211-6615, Söder Mälarstrand 27, 117 85 Stockholm. Tel: 08-720 72 00, E-post för frågor rörande personuppgifter: dpo@tuinordic.com
Om du har frågor kring din resa/bokning mailar du info@tui.se

15. FÖRBEHÅLL OM ÄNDRINGAR

TUI reserverar sig för korrekturfel i denna publikation.